Au început evenimentele de iarnă. Detalii aici

Updates
30.11.2019 - Version 6.8.9 - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border

Română

 

 • Sancțiunile pentru rapoartele de activitate au fost corectate astfel:
  • Rank 1 - Pentru nefinalizarea raportului curent, va primi kick cu 60/60 FP.
  • Rank 2 - Pentru nefinalizarea raportului, va intra la raportul următor in modul de recuperare al raportului neterminat. Dacă nici de această dată nu se recupereaza acel raport, atunci va primi kick din facțiune cu 10/60 FP.
  • Rank 3 sau mai mare - Pentru nefinalizarea raportului, va intra la următorul raport in modul de recuperare al raportului neterminat. Dacă nici de această dată nu se recuperează acel raport, atunci va primi rank down. Dacă nici următorul raport nu este finalizat, având deja în trecut 1 raport nefinalizat, 1 raport in curs de recuperare pe care nu l-a finalizat si cel curent nefinalizat, atunci jucătorul va primi kick din facțiune cu 10/60 FP.
 • Comenzile /playaudio si /stopaudio funcționează de la admin nivel 4 acum.
 • Perioada maratonului a fost prelungită cu încă 2 zile (până pe 5 decembrie, inclusiv).
 • Dialogul pentru scris continut de către reporteri la ziare a fost micșorat.
 • Anumite interioare de HQ-uri de facțiuni au fost modificate la cerere.
 • Amenzile membrilor din facțiuni vor dispărea automat de pe lista /fines la părăsirea facțiunii.
 • La waruri veți putea să luați pickup-urile de viață numai dacă aveți un HP mai mic de 90.
 • Timpul în joc va fi similar cu realitatea (se întunecă mai devreme).

 

 • În perioada 1 decembrie - 31 decembrie pe servere va rula Calendarul Advent. În fiecare zi, la anumite ore se vor acorda diverse premii, unele vor fi primite de către toți jucătorii online, altele (mai valoroase) de către un jucător online, ales aleatoriu. Lista premiilor și a orelor la care se acorda aceste premii vor fi publice pe website-urile RPG, începând cu 1 decembrie.
 • Moș Nicolae ne vizitează si anul acesta pe 6 decembrie:
  • Jucătorii care au avut sancțiuni de tipul mute, jail sau warn în ultimele 30 de zile sau sancțiuni de tip ban în ultimele 6 luni vor primi o "nuia".
  • Jucătorii care sunt lipsiți de aceste sancțiuni vor fi premiați aleatoriu cu unul dintre premiile următoare: Vehicul (Club, Phoenix, Feltzer, Huntley, Blade, Sandking, Jester, Comet, Sultan) SAU de la 10 la 100 Gold SAU de la 1 la 7 zile de Cont Premium SAU de la 5 la 100 RP SAU Level UP.
 • În noaptea dintre ani în zona Jail LS va avea loc un foc de artificii automat pentru câteva minute.
 • Orașele vor fi decorate cu diverse obiecte specifice sărbătorilor de iarnă în perioada 5 decembrie - 3 ianuarie.

 

 • În perioada 1 decembrie - 15 decembrie se vor desfășura pe servere Questul și Gift-ul speciale de sărbători:
  • Comanda /getgift se va activa la locația special amenajată și poate fi folosită odată la 6 ore. Veți putea obține: între $5.000 - $25.000, între 1 - 5 Puncte de Respect, între 10 - 50 Gold, între 1 - 5 zile de Cont Premium sau între 5 - 10 Puncte de Misiune.
  • De această dată, există 2 locații pentru /getgift, prima va fi până pe 5 decembrie, iar a 2-a după 5 decembrie și până la finalul perioadei de GetGift. Cele 2 locații se vor interschimba automat.
  • Questul constă în colectarea a 90 de jucării ascunse pe hartă, câte 30 în fiecare oraș.
  • Questul va putea fi finalizat în fiecare zi în intervalul desfășurării evenimentului.
  •  La finalizarea Questului veți primi de fiecare dată:​
   • Aleatoriu între $30.000 - $50.000 + aleatoriu între 5 - 10 RP + aleatoriu între 5 - 10 Gold.
   • + Vi se va deschide un dialog cu 4 premii, dintre care veți putea alege numai 2: Aleatoriu între 5 - 10 Puncte de Jaf / Aleatoriu între 5 - 10 Puncte de Evadare / Aleatoriu între 5 - 10 Ore pentru Licențe / Aleatoriu între 5 - 10 Puncte de Misiune.
  • La finalizarea Questului pentru a 6-a oară veți fi premiați cu 200 de Gold.
  • La finalizarea Questului pentru a 11-a oară veți putea alege unul dintre premiile următoare: Schimbare Nickname gratuit sau Safebox sau Resetare KM Vehicul.

 

 • Evenimentul cu pickup-uri ascunse permanent pe hartă va rula din nou pe perioada Questului:
  • Vor exista 10 pickup-uri sub formă de căluț de jucărie sau sub formă de cadou spawnate aleatoriu pe hartă.
  • Aceste pickup-uri vor fi marcate prin markere de culoare verde pe radar.
  • Dacă timp de 10 minute un pickup nu este luat de niciun jucător, acesta își va muta poziția.
  • De asemenea, un pickup își va muta poziția și atunci când un jucător îl va lua.
  • Atunci când veți trece printr-un astfel de pickup, veți primi aleatoriu între 1 - 10 jucării, indiferent de tipul pickup-ului (căluț / cadou). În plus față de căluț, un pickup de tip Cadou vă va oferi și aleatoriu între $500 - $2.000.
  • Jucăriile acumulate de la aceste pickup-uri vor putea fi folosite pe post de monedă pentru a cumpăra diversele elemente puse la dispoziție prin comanda /toyshop. Din acest magazin veți putea cumpăra Viață, Armură, Diverse arme mai speciale (grenade, minigun, pulan, etc.).
  • Evenimentul de spawnare a acestor pickup-uri va rula în intervalul orar 09:00 - 23:59.

 


 

English

 

 • The penalties for the activity reports were corrected as follows:
  • Rank 1 - For non-completion of the current report, you will be kicked from the faction with 60/60 FP.
  • Rank 2 -  For non-completion of the current report, it will enter the next report in the recovery mode of the unfinished report. If this unfinished report is not recovered this time, the player will be kicked from the faction with 10/60 FP.
  • Rank 3 or higher - For non-completion of the current report, it will enter the next report in the recovery mode of the unfinished report. If that unfinished report is not recovered this time, then the player will receive rank down. If the following report is not finalized neither, already having in the past 1 unfinished report, 1 recovery report that has not been finalized and the current one not completed, then the player will be kicked from the faction with 10/60 FP.
 • The /playaudio and /stopaudio commands work from admin level 4 now.
 • The period of the marathon was extended by 2 more days (until December 5, inclusive).
 • The dialogue size for writing content in newspaper by reporters has been reduced.
 • Certain factions HQs interiors have been modified upon request.
 • Fines of faction members will automatically disappear from the list /fines upon leaving the faction.
 • At wars you will only be able to take life pickups if you have a HP of less than 90.
 • The time in the game will be similar to the reality (it darkens earlier).

 

 • Between December 1 and December 31, the Advent Calendar will run on the servers. Each day, at certain times, various prizes will be awarded, some will be received by all online players, others (more valuable) by a randomly chosen online player. The list of prizes and the times at which these prizes will be awarded will be published on the RPG websites, starting with December 1st.
 • Saint Nicholas also visits us this year on December 6:
  • Players who have had mute, jail or warn penalties in the last 30 days or ban penalties in the last 6 months will receive a "whip".
  • Players who lack these penalties will be randomly awarded one of the following prizes: Vehicle (Club, Phoenix, Feltzer, Huntley, Blade, Sandking, Jester, Comet, Sultan) OR 10 to 100 Gold OR 1 to 7 days of Premium Account OR from 5 to 100 RP OR a Level UP.
 • In the night between years near the Jail LS area there will be an automatic firework for a few minutes.
 • The cities will be decorated with various objects specific to the winter holidays between December 5 and January 3.

 

 • Between December 1 and December 15, the special Quest and Gift events will be held on servers:
  • The /getgift command will be activated at the specially arranged location and can be used every 6 hours. You can get: between $5,000 - $25,000, between 1 - 5 Respect Points, between 10 - 50 Gold, between 1 - 5 days of Premium Account or between 5 - 10 Mission Points.
  • This time, there are 2 locations for /getgift, the first will be until December 5, and the second after December 5 and until the end of the GetGift period. The 2 locations will change automatically.
  • The quest consists of collecting 90 hidden toys on the map, 30 in each city.
  • The quest can be completed each day during the event.
  • At the end of the Quest you will receive each time:
   • Randomly between $30,000 - $50,000 + randomly between 5 - 10 RP + randomly between 5 - 10 Gold.
   • + You will receive a dialog with 4 prizes, of which you will be able to choose only 2: Random between 5 - 10 Points of Robbery / Random between 5 - 10 Points of Escape / Random between 5 - 10 Hours for Licenses / Random between 5 - 10 Mission Points.
  • At the end of the Quest for the 6th time you will be awarded 200 Gold.
  • At the end of the Quest for the 11th time you will be able to choose one of the following prizes: Free Nickname Change or Safebox or Vehicle KM Reset.

 

 • The event with pickups permanently hidden on the map will run again during the Quest period:
  • There will be 10 pickups in the form of a horse-toy or a gift, randomly spawned on the map.
  • These pickups will be marked with green markers on the radar.
  • If for 10 minutes a pickup is not taken by any player, it will move its position.
  • Also, a pickup will move its position when a player takes it.
  • When you go through such a pickup, you will randomly receive between 1 - 10 toys, regardless of the type of pickup (horse-toy / gift). In addition to the horse-toy, a Gift-type pickup will also randomly give you between $500 - $2,000.
  • The toys accumulated from these pickups can be used as a currency to buy the various items made available through the command /toyshop. From this store you will be able to buy HP, Armor, Various more special weapons (grenades, minigun, Nightstick, etc.).
  • The spawning event of these pickups will run between 09:00 - 23:59.
22.11.2019 - Version 6.8.8 - by Adi007
4.8    star_border star_border star_border star_border star_border
09.11.2019 - Version 6.8.7 - by Adi007 and [F4L]KillerFish
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
24.10.2019 - Version 6.8.6 - by Adi007 and [F4L]KillerFish
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
14.10.2019 - Version 6.8.5 - by Adi007 and [F4L]KillerFish
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
03.10.2019 - Version 6.8.4 - by Adi007 and [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
27.09.2019 - Version 6.8.3 - by Adi007 and [F4L]KillerFish
3.5    star_border star_border star_border star_border star_border
20.09.2019 - Version 6.8.2 - by Adi007
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
12.09.2019 - Version 6.8.1 - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.08.2019 - Version 6.8.0 - by Adi007
4.8    star_border star_border star_border star_border star_border
27.08.2019 - Version 6.7.9 - by [F4L]KillerFish
3.6    star_border star_border star_border star_border star_border
24.08.2019 - Version 6.7.8 - by Adi007
4.8    star_border star_border star_border star_border star_border
20.08.2019 - Version 6.7.7 - by Adi007
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
30.06.2019 - Version 6.7.6 - by Adi007
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
19.06.2019 - Version 6.7.5b - by Adi007
2.6    star_border star_border star_border star_border star_border
29.05.2019 - Version 6.7.5 - by Adi007
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
22.05.2019 - Version 6.7.4 - by Adi007
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
09.05.2019 - Version 6.7.3 - by Adi007
3.3    star_border star_border star_border star_border star_border
30.04.2019 - Version 6.7.2 - by Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
22.04.2019 - Version 6.7.1 - by Adi007
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
10.04.2019 - Version 6.7.0b - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
08.04.2019 - Version 6.7.0 - by Adi007
2.8    star_border star_border star_border star_border star_border
27.03.2019 - Version 6.6.9 - by Adi007
3.2    star_border star_border star_border star_border star_border
27.02.2019 - Version 6.6.8 - by Adi007
3.8    star_border star_border star_border star_border star_border
20.02.2019 - Version 6.6.7 - by Adi007
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
11.02.2019 - Version 6.6.6 - by Adi007
2.5    star_border star_border star_border star_border star_border
01.02.2019 - Version 6.6.5 - by Adi007
4.1    star_border star_border star_border star_border star_border
22.01.2019 - Version 6.6.4 / 23.01.2019 - Version 6.6.4b / 24.01.2019 - Version 6.6.4c - by Adi007
4.8    star_border star_border star_border star_border star_border
11.01.2019 - Version 6.6.3 - by Adi007
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
07.01.2019 - Version 6.6.2c - by Adi007
2.3    star_border star_border star_border star_border star_border
30.11.2018 - Version 6.6.1 & 6.6.2 - by Adi007
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
19.11.2018 - Version 6.6.0 - by Adi007
3.5    star_border star_border star_border star_border star_border
26.10.2018 - Version 6.5.9b & 6.5.9c - by Adi007
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.09.2018 - Version 6.5.9 - by Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
16.09.2018 - Version 6.5.8b - by Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
09.09.2018 - Version 6.5.8 - by Adi007 and [F4L]KillerFish
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
01.09.2018 - Version 6.5.7 - 10 Years Together! - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
13.08.2018 - Version 6.5.6 - by Adi007 and FnZ.
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
01.08.2018 - Version 6.5.5 - by Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
20.07.2018 - Version 6.5.4 - by Adi007 and FnZ.
3.8    star_border star_border star_border star_border star_border
29.05.2018 - Version 6.5.3 - by Adi007
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
31.03.2018 - Version 6.5.2 - by Adi007
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
18.02.2018 - Version 6.5.1 - by Adi007 and FnZ.
2.8    star_border star_border star_border star_border star_border
03.02.2018 - Version 6.5.0b - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.01.2018 - Version 6.5.0 - by Adi007 and FnZ.
3.9    star_border star_border star_border star_border star_border
07.01.2018 - Version 6.4.9 - by Adi007 and FnZ.
3.5    star_border star_border star_border star_border star_border
24.12.2017 - Version 6.4.8 - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
13.12.2017 - Version 6.4.7 - by Adi007 and FnZ.
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
09.12.2017 - Version 6.4.6 - by Adi007 and FnZ.
4.1    star_border star_border star_border star_border star_border
30.11.2017 - Version 6.4.5b - by Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
27.11.2017 - Version 6.4.5 - by Adi007
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
17.11.2017 - Version 6.4.4 - by Adi007
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.10.2017 - Version 6.4.3 - by Adi007 and FnZ.
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
24.09.2017 - Version 6.4.2 - by Adi007 and FnZ.
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
11.09.2017 - 6.4.1 - by Adi007
3.8    star_border star_border star_border star_border star_border
25.08.2017 - Version 6.4 - by Adi007
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.06.2017 - Version 6.3.9 - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
01.06.2017 - Version 6.3.8 - by [F4L]KillerFish and Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
01.05.2017 - Version 6.3.7 - by [F4L]KillerFish and Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
09.04.2017 - Version 6.3.6 - by Adi007 and [F4L]KillerFish
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
31.03.2017 - Version 6.3.5b - by Adi007
3.3    star_border star_border star_border star_border star_border
18.03.2017 - Version 6.3.5 - by [F4L]KillerFish and Adi007
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
06.02.2017 - Version 6.3.4b - by [F4L]KillerFish and Adi007
4.1    star_border star_border star_border star_border star_border
01.02.2017 - Version 6.3.4 - by [F4L]KillerFish and Adi007
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
16.12.2016 - Version 6.3.3b - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
01.12.2016 - Version 6.3.3 - by Adi007 and [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
24.10.2016 - Version 6.3.2b - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.08.2016 - Version 6.3.2 - by [F4L]KillerFish and Adi007
4    star_border star_border star_border star_border star_border
04.08.2016 - Version 6.3.1b - by Adi007
4    star_border star_border star_border star_border star_border
28.07.2016 - Version 6.3.1 - by [F4L]KillerFish and Adi007
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
09.07.2016 - Version 6.3.0 - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
04.07.2016 - Version 6.2.9 - by [F4L]KillerFish
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.06.2016 - Version 6.2.8 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
25.06.2016 - Version 6.2.7 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
16.06.2016 - Version 6.2.6b - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
01.06.2016 - Version 6.2.6 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
22.05.2016 - Version 6.2.5 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
27.04.2016 - Version 6.2.4 - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2016 - Version 6.2.3 - by [F4L]KillerFish
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
01.04.2016 - Version 6.2.2b - by [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
26.03.2016 - Version 6.2.2 - by [F4L]KillerFish
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
02.03.2016 - Version 6.2.1 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
15.02.2016 - Version 6.2.0 - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
25.01.2016 - Version 6.1.9 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
16.01.2016 - Version 6.1.8 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
29.12.2015 - Version 6.1.7 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
18.12.2015 - Version 6.1.6 - by [F4L]KillerFish
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
01.12.2015 - Version 6.1.5 - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
22.11.2015 - Version 6.1.4 - by [F4L]KillerFish
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
08.11.2015 - Version 6.1.3 - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
29.10.2015 - Version 6.1.2 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
20.10.2015 - Version 6.1.1 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
28.09.2015 - Version 6.1.0 - by [F4L]KillerFish
4.1    star_border star_border star_border star_border star_border
12.09.2015 - Version 6.0.9b - by [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
31.08.2015 - Version 6.0.9 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
23.08.2015 - Version 6.0.8 - by [F4L]KillerFish
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
09.08.2015 - Version 6.0.7 - by [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
03.08.2015 - Version 6.0.6 - by [F4L]KillerFish
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border