Detalii Fuziune, Quest, Gift, Reduceri aici

Updates
12.09.2019 - Version 6.8.1 - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border

Română

 

 • Versiune: 6.8.1b - 15.09.2019:
 • Cererea de taxi se anulează automat când urcați într-un vehicul.
 • Adăugată comanda /warscores pentru admini prin care se pot vizualiza toți gangsterii activi în war-uri, listați descrescător numărului de kill-uri.
 • Membrii de pe /clanmembers sunt acum ordonați în funcție de rank de la mare la mic și în funcție de status (Online - AFK - Offline).
 • Diverse îmbunătățiri la mappingul jobului Miner.

 

 • Versiune: 6.8.1 - 12.09.2019:
 • Atunci când vindeți un vehicul prin /trade contra unei sume de bani veți fi atenționați dacă ați acceptat (din greseala de exemplu) o sumă de bani prea scăzută pentru valoarea vehiculului.
 • Mappingul pentru mină a suferit anumite modificări pentru a rezolva problema dispariției vehiculelor.
 • Modalitatea prin care se folosesc ATM-urile a fost modificată. De acum pentru a retrage bani din ATM se va folosi o inferfață grafică mai prietenoasă care poate fi deschisă prin comanda /atm sau doar mergând lângă un bancomat.
 • Pentru membrii departamentelor a fost adăugată comanda /copgun prin care vă veți putea alege ce arme doriți să primiți atunci când tastați /duty.
 • În momentul organizării unui eveniment de tip STUNT, veți putea alege între a activa sau dezactiva coliziunile între vehicule (de asemenea adminii văd acest aspect prin /events).
 • Modalitatea prin care vi se spawnează obiectele de mobilier a fost modificată cu una mult mai eficientă pentru fluidizarea serverului.

 

 • A fost adăugată funcția de Job Goal pe servere:
  • Job Goal-ul este un seif la care contribuie toți jucătorii de pe servere care practică joburi. Mai exact, fiecare sumă câștigată de jucători din joburi va intra și în acest seif.
  • Pentru fiecare jucător se va contoriza suma cu care a contribuit într-o zi la seiful pentru Job Goal.
  • Seiful are un prag limită setat de $10.000.000 pentru RPG1 și $9.000.000 pentru RPG2. Acest prag a fost calculat pe baza activității jucătorilor din ultimele 2 luni și va fi ajustat în funcție de cum evoluează activitatea la job-uri.
  • În momentul în care seiful atinge pragul menționat, fiecare jucător care a contribuit suficient la Job Goal (online sau offline) va fi premiat cu:
   • Aleatoriu între 5-10 Gold
   • Aleatoriu între 5-10 Puncte de Respect
   • Aleatoriu între $25.000-$50.000
  • Faptul că un jucător a contribuit suficient la Job Goal se referă la suma de bani pe care a produs-o în acea zi din joburi (prag individual), pe RPG1 fiind de minim $83.000, iar pe RPG2 de minim $68.000. De asemenea și aceste sume minime se vor ajusta în funcție de evoluția sistemului.
  • Seiful Job Goal se resetează în fiecare zi la miezul nopții, deci acel prag trebuie atins în decurs de 24 de ore, la fel si pragul individual per jucător menționat anterior.
  • De asemenea, jucătorii care reușesc să îndeplinească pragul individual 5 zile într-o săptămână vor fi premiați cu 100 Gold.
  • Numărul de zile în care un jucător a reușit să-și atingă pragul individual se resetează în noaptea de duminică spre luni.
  • Progresul total și individual la Job Goal poate fi vizualizat printr-o interfață grafică în partea stângă. Această interfață poate fi afișată/ascunsă folosind comanda /tog.
  • Notă: La pragul individual se pot aduce contribuții numai cât timp pragul de Job Goal global nu a fost înca atins. După ce Job Goal-ul global a fost atins, abia ziua următoare se mai pot aduce contributii, bineînteles de la 0.
 • Mai multe buguri raportate pe forum au fost rezolvate.

 


 

English

 

 • Version: 6.8.1b - 15.09.2019:
 • The taxi request is automatically canceled when you get in a vehicle.
 • Added command /warscores for admins where you can view all active gangsters in wars, ordered descending the number of kills.
 • Members of /clanmembers are now sorted by high to low rank and by status (Online - AFK - Offline).
 • Various improvements to the mapping of the Miner job.

 

 • Version: 6.8.1 - 12.09.2019:
 • When you sell a vehicle through /trade for a sum of money you will be warned if you have accepted (by mistake for example) an amount of money too low for the value of the vehicle.
 • Mapping for the mine has received some modifications to solve the problem of disappearing vehicles.
 • The way the ATMs are used has been changed. From now on to withdraw money from the ATM will use a more user-friendly graphical interface that can be opened by the / atm command or just by going to an ATM.
 • For the members of the departments has been added the command /copgun which will allow you to choose which weapons you want to receive when you type /duty.
 • When organizing a STUNT event, you can choose to enable or disable collisions between vehicles (also admins see this aspect through /events).
 • The way your furniture objects are spawned has been modified with a more efficient one for fluidizing the server.

 

 • Added Job Goal function on servers:
  • Job Goal is a safe that all players on servers who practice jobs contribute to. Specifically, every amount won by players from jobs will also enter this safe.
  • For each player the amount with which he contributed one day to the vault for Job Goal will be counted.
  • The safe has a threshold of $10,000,000 for RPG1 and $9,000,000 for RPG2. This threshold has been calculated based on the activity of the players of the last 2 months and will be adjusted according to how the activity evolves to jobs.
  • When the vault reaches that threshold, each player who has contributed enough to the Job Goal (online or offline) will be rewarded with:
   • Random between 5-10 Gold
   • Random between 5-10 Respect Points
   • Random between $25,000-$50,000
  • The fact that a player contributed enough to the Job Goal refers to the amount of money he produced that day from jobs (individual threshold), on RPG1 being at least $83,000, and on RPG2 at least $68,000. Also these minimum amounts will be adjusted according to the evolution of the system.
  • The Job Goal safe is reset every day at midnight, so that threshold must be reached within 24 hours, as well as the individual threshold per player mentioned above.
  • Also, players who manage to meet the individual threshold 5 days in a week will be rewarded with 100 Gold.
  • The number of days a player has managed to reach his individual threshold is reset on Sunday night to Monday.
  • The total and individual progress at Job Goal can be viewed through a graphical interface on the left. This interface can be displayed / hidden using the /tog command.
  • Note: Contributions can only be made at the individual threshold as long as the overall Job Goal threshold has not yet been reached. After the global Job Goal has been reached, only the next day can contribute, of course from 0.
 • Several bugs reported on the forum have been solved.
30.08.2019 - Version 6.8.0 - by Adi007
4.8    star_border star_border star_border star_border star_border
27.08.2019 - Version 6.7.9 - by [F4L]KillerFish
3.6    star_border star_border star_border star_border star_border
24.08.2019 - Version 6.7.8 - by Adi007
4.8    star_border star_border star_border star_border star_border
20.08.2019 - Version 6.7.7 - by Adi007
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
30.06.2019 - Version 6.7.6 - by Adi007
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
19.06.2019 - Version 6.7.5b - by Adi007
2.6    star_border star_border star_border star_border star_border
29.05.2019 - Version 6.7.5 - by Adi007
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
22.05.2019 - Version 6.7.4 - by Adi007
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
09.05.2019 - Version 6.7.3 - by Adi007
3.3    star_border star_border star_border star_border star_border
30.04.2019 - Version 6.7.2 - by Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
22.04.2019 - Version 6.7.1 - by Adi007
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
10.04.2019 - Version 6.7.0b - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
08.04.2019 - Version 6.7.0 - by Adi007
2.9    star_border star_border star_border star_border star_border
27.03.2019 - Version 6.6.9 - by Adi007
3.2    star_border star_border star_border star_border star_border
27.02.2019 - Version 6.6.8 - by Adi007
3.8    star_border star_border star_border star_border star_border
20.02.2019 - Version 6.6.7 - by Adi007
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
11.02.2019 - Version 6.6.6 - by Adi007
2.5    star_border star_border star_border star_border star_border
01.02.2019 - Version 6.6.5 - by Adi007
4.1    star_border star_border star_border star_border star_border
22.01.2019 - Version 6.6.4 / 23.01.2019 - Version 6.6.4b / 24.01.2019 - Version 6.6.4c - by Adi007
4.8    star_border star_border star_border star_border star_border
11.01.2019 - Version 6.6.3 - by Adi007
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
07.01.2019 - Version 6.6.2c - by Adi007
2.3    star_border star_border star_border star_border star_border
30.11.2018 - Version 6.6.1 & 6.6.2 - by Adi007
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
19.11.2018 - Version 6.6.0 - by Adi007
3.5    star_border star_border star_border star_border star_border
26.10.2018 - Version 6.5.9b & 6.5.9c - by Adi007
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.09.2018 - Version 6.5.9 - by Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
16.09.2018 - Version 6.5.8b - by Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
09.09.2018 - Version 6.5.8 - by Adi007 and [F4L]KillerFish
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
01.09.2018 - Version 6.5.7 - 10 Years Together! - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
13.08.2018 - Version 6.5.6 - by Adi007 and FnZ.
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
01.08.2018 - Version 6.5.5 - by Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
20.07.2018 - Version 6.5.4 - by Adi007 and FnZ.
3.8    star_border star_border star_border star_border star_border
29.05.2018 - Version 6.5.3 - by Adi007
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
31.03.2018 - Version 6.5.2 - by Adi007
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
18.02.2018 - Version 6.5.1 - by Adi007 and FnZ.
2.8    star_border star_border star_border star_border star_border
03.02.2018 - Version 6.5.0b - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.01.2018 - Version 6.5.0 - by Adi007 and FnZ.
3.9    star_border star_border star_border star_border star_border
07.01.2018 - Version 6.4.9 - by Adi007 and FnZ.
3.5    star_border star_border star_border star_border star_border
24.12.2017 - Version 6.4.8 - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
13.12.2017 - Version 6.4.7 - by Adi007 and FnZ.
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
09.12.2017 - Version 6.4.6 - by Adi007 and FnZ.
4.1    star_border star_border star_border star_border star_border
30.11.2017 - Version 6.4.5b - by Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
27.11.2017 - Version 6.4.5 - by Adi007
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
17.11.2017 - Version 6.4.4 - by Adi007
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.10.2017 - Version 6.4.3 - by Adi007 and FnZ.
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
24.09.2017 - Version 6.4.2 - by Adi007 and FnZ.
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
11.09.2017 - 6.4.1 - by Adi007
3.8    star_border star_border star_border star_border star_border
25.08.2017 - Version 6.4 - by Adi007
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.06.2017 - Version 6.3.9 - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
01.06.2017 - Version 6.3.8 - by [F4L]KillerFish and Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
01.05.2017 - Version 6.3.7 - by [F4L]KillerFish and Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
09.04.2017 - Version 6.3.6 - by Adi007 and [F4L]KillerFish
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
31.03.2017 - Version 6.3.5b - by Adi007
3.3    star_border star_border star_border star_border star_border
18.03.2017 - Version 6.3.5 - by [F4L]KillerFish and Adi007
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
06.02.2017 - Version 6.3.4b - by [F4L]KillerFish and Adi007
4.1    star_border star_border star_border star_border star_border
01.02.2017 - Version 6.3.4 - by [F4L]KillerFish and Adi007
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
16.12.2016 - Version 6.3.3b - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
01.12.2016 - Version 6.3.3 - by Adi007 and [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
24.10.2016 - Version 6.3.2b - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.08.2016 - Version 6.3.2 - by [F4L]KillerFish and Adi007
4    star_border star_border star_border star_border star_border
04.08.2016 - Version 6.3.1b - by Adi007
4    star_border star_border star_border star_border star_border
28.07.2016 - Version 6.3.1 - by [F4L]KillerFish and Adi007
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
09.07.2016 - Version 6.3.0 - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
04.07.2016 - Version 6.2.9 - by [F4L]KillerFish
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.06.2016 - Version 6.2.8 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
25.06.2016 - Version 6.2.7 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
16.06.2016 - Version 6.2.6b - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
01.06.2016 - Version 6.2.6 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
22.05.2016 - Version 6.2.5 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
27.04.2016 - Version 6.2.4 - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2016 - Version 6.2.3 - by [F4L]KillerFish
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
01.04.2016 - Version 6.2.2b - by [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
26.03.2016 - Version 6.2.2 - by [F4L]KillerFish
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
02.03.2016 - Version 6.2.1 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
15.02.2016 - Version 6.2.0 - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
25.01.2016 - Version 6.1.9 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
16.01.2016 - Version 6.1.8 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
29.12.2015 - Version 6.1.7 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
18.12.2015 - Version 6.1.6 - by [F4L]KillerFish
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
01.12.2015 - Version 6.1.5 - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
22.11.2015 - Version 6.1.4 - by [F4L]KillerFish
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
08.11.2015 - Version 6.1.3 - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
29.10.2015 - Version 6.1.2 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
20.10.2015 - Version 6.1.1 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
28.09.2015 - Version 6.1.0 - by [F4L]KillerFish
4.1    star_border star_border star_border star_border star_border
12.09.2015 - Version 6.0.9b - by [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
31.08.2015 - Version 6.0.9 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
23.08.2015 - Version 6.0.8 - by [F4L]KillerFish
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
09.08.2015 - Version 6.0.7 - by [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
03.08.2015 - Version 6.0.6 - by [F4L]KillerFish
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
15.07.2015 - Version 6.0.5 - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
05.07.2015 - Version 6.0.4 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.06.2015 - Version 6.0.3 - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
22.06.2015 - Version 6.0.2 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
14.06.2015 - Version 6.0.1b - by [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
31.05.2015 - Version 6.0.1 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
13.05.2015 - Version 6.0.0 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
06.05.2015 - Version 5.8.9 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2015 - Version 5.8.8 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
05.04.2015 - Version 5.8.7 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
30.03.2015 - Version 5.8.6 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
21.03.2015 - Version 5.8.5 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
07.03.2015 - Version 5.8.4b - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
02.03.2015 - Version 5.8.4 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
16.02.2015 - Version 5.8.3 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border