Updates
01.05.2017 - Version 6.3.7 - by [F4L]KillerFish and Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border

Română

 

Adi007:

 • Taximetriștii, mecanicii, medicii și instructorii vor putea accepta comenzile specifice numai după 3 secunde de la plasarea lor.
 • A fost setată ora de vară pentru server, astfel de acum textele ce conțin detalii cu privire la timp vor fi afișate corect.
 • A fost adăugată o protecție împotriva unui bug al SA:MP-ului, pentru a detecta drept provocator de Drive-By numai persoanele care conduc cu adevărat un vehicul.
 • Funcțiile nou adăugate drept comenzi rapide utilizând tasta LALT (/eat, /hotdog) pot fi folosite acum și de către pasagerii vehiculelor.
 • Jucătorii care au fost răpiți de membrii unui gang sau sunt încătușați de un polițist nu mai pot tasta comanda /join.
 • La tastarea comenzii /sleep, pe lângă comutarea polițistului la OFF duty, acestuia i se vor retrage și armele, armura și scutul (daca există).
 • Nu se mai poate folosi comanda /sleep dacă vă aflați într-o echipă de jaf.
 • Au fost adăugate pentru factiunea Paramedics, înca 2 vehicule de tip Paramedics Ranger și 1 vehicul de tip Raindance.
 • Comenzile /throwguns și /throwkeys au fost eliminate și înlocuite cu o singură comandă, /throw. Prin intermediul comenzii /throw se pot arunca acum cheile, armele, drogurile și materialele.
 • Jucătorii care părăsesc serverul fiind legați de către gangsteri(prin /tie) vor fi adăugați automat cu 1 avertisment pe blacklist-ul facțiunii gangster-ului care a folosit comanda /tie. Acest lucru se va întâmpla numai pentru jucătorii cu cel puțin nivel 7 și care nu sunt deja pe blacklist la facțiunea respectivă.
 • De acum se va contoriza timpul jucat și pentru jucătorii care sunt implicați într-un live, însă numai dacă jucătorii implicați utilizează comanda /l pentru a vorbi, cel puțin odată la 2 minute.
 • De acum se vor contoriza minutele jucate și pentru polițiștii care amplasează radare, însă numai timp de 10 minute de la amplasarea radarului. Dacă polițistul rămâne cu radarul activ după scurgerea celor 10 minute, minutele jucate nu se vor mai contoriza.
 • Textele SAFEZONE și CLAN ZONE nu se vor mai suprapune, ci vor fi afișate corect atunci când vă veți afla într-o locație cuprinsă atât de un safe-zone cât și de un clan-zone.
 • De acum se va afișa un text specific pe ecran în partea dreaptă pentru polițiștii care au electoșocul montat pe pistol.
 • Limita de preț pentru /live a fost mărită de la $10.000 la $20.000.
 • Pentru vehiculele adăugate într-o tranzacție de tip trade se va afișa de acum și prețul vehicului în DealerShip.
 • Administratorii care dețin titlul "Special Events Organizer" pe website la categoria staff vor avea acces la comenzile /veh și /destroycars oricând și indiferent de nivelul de admin deținut.
 • Conflictul specific SA:MP dintre cele 2 componente de tuning în cazul vehiculelor lowrider (Front Bumper și Front Bullbars) a fost rezolvat, acum ambele componente vor fi instalate corect pe vehicule.
 • Jucătorii nu mai au posibilitatea să părăsească locațiile specifice minerilor cât timp muncesc la respectivul job. În cazul îndepărtării de la locațiile job-ului, veți avea 15 secunde la dispoziție să vă întoarceți înapoi pentru a nu pierde misiunea.
 • De acum veți mai avea posibilitatea de a anunta poliția (/call 112) atunci când cineva vă omoară prin Drive-By numai dacă jucătorul care conducea vehiculul v-a călcat în mod repetat, de cel puțin 2 ori.

 • De acum există sume maxime de bani ce pot fi primiți atunci când vă videți clanurile prin /trade, dupa cum urmează:
  • Clanurile mici (15 sloturi) se pot vinde pentru bunuri in valoare de maxim $100.000.
  • Clanurile medii (25 de sloturi) se pot vinde pentru bunuri in valoare de maxim $200.000
  • Clanurile mari (50 de sloturi) se pot vinde pentru bunuri in valoare de maxim $300.000
  • Exemplu: Un clan mic se va putea vinde pentru $100.000 cash, sau pentru o casă care are valoarea $10.000 + $90.000 cash. Respectivul clan mic nu se va putea vinde pentru $100.001 cash și nici pentru o casă care are valoarea $12.000 + $90.000 cash, deoarece se depășește valoarea maximă admisă de bunuri ($100.000) ce pot fi primite în schimbul clanului mic. Același principiu se aplică și pentru celelalte categorii de clanuri.

 • A fost introdus un sistem de notificări în joc, care va afișa notificările de pe website în timp real: Acest sistem va fi functional in viitorul apropiat
  • Atunci când primiți o notificare pe website, dacă sunteți conectați pe server veți primi o notificare specifică și în joc. Puteti alege dacă doriți sau nu să fiți anuntați prin acest mesaj, utilizând comanda /tog.
  • Pentru a vizualiza lista ultimelor 100 de notificări, se va utiliza comanda /notifications, afișându-vă un meniu in care se vor lista notificarile incepand cu cele mai noi.

 • A fost introdusă o nouă listă neagră (blacklist) pentru evenimentele de pe servere. Ea va fi formată din jucătorii care au un comportament neadecvat (neconform cu regulamentul) în cadrul evenimentelor:
  • Lista poate fi modificată de către orice admin nivel 1 sau mai mare.
  • Pentru a accesa lista se poate tasta comanda /eventblacklist (sau prescurtarea /ebl).
  • La adăugarea unui jucător pe listă, administratorul are 2 variante:
   • 1. În cazul în care jucătorul este online, se poate tasta ID-ul acestuia (numai ID-ul, nu și numele/parte din numele lui).
   • 2. În cazul în care jucătorul este offline, se poate tasta nickname-ul acestuia (complet, fara tag de clan, insensibil la majuscule).
  • După selectarea unui jucător, urmează stabilirea numărului de zile cât timp jucătorul va rămâne pe lista neagră a evenimentelor.
  • Jucătorii aflați pe lista neagră nu vor avea acces la comenzile /join și /requestevent pe durata pedepsei.
  • Jucătorii pot vizualiza data la care vor fi eliminați de pe blacklist, tastând comanda /stats.
  • Eliminarea unui jucător de pe lista neagră se va efectua selectând respectivul jucător din listă.
  • Numărul de zile de pedeapsă pentru un anumit jucător poate fi modificat adăugând din nou jucătorul respectiv pe listă (nu este necesară eliminarea lui mai întâi).
  • Jucătorii vor fi anuntați prin mesaje atunci când sunt adăugați pe blacklist sau când le este modificat ulterior numărul de zile.
  • Cererea de organizare a unui eveniment (daca există) se va anula automat pentru jucătorii care sunt adăugați pe blacklist între timp.
  • Lista poate cuprinde în total 60 de jucători. La depășirea acestei limite se începe paginarea, fiind posibila navigarea între pagini utilizând butoanele afișate la sfârșitul listei. De asemenea, se poate accesa direct o anumită pagină prin intermediul comenzii (exemplu: "/ebl 5" va accesa pagina a 5-a).
 • Mai multe buguri au fost rezolvate.

 

[F4L]KillerFish:

 • Cu ocazia zilei de 1 mai, a fost readăugată comanda /getgift, disponibilă la Hilltop Farm (fostul HQ Hitmen Agency). Comanda poate fi folosită de 4 ori pe zi, iar premiile variază între 5,000$ - 25,000$, 1 - 5 Puncte de Respect, 10 - 50 Gold sau 1 - 5 zile de Cont Premium. Comanda /getgift va fi disponibilă până pe 3 mai la ora 23:59.
 • A fost îmbunătăţit numărul mediu de FPS-uri (cadre pe secundă) în zona centrală a hărţii (HQ Hitmen Agency, job Trucker).
 • Locaţia din Los Santos unde membrii Tow Truck Company trebuie să ducă vehiculele remorcate a fost modificată.
 • Comanda /spawnchange a fost restructurată intern, fără a afecta modul ei de funcţionare. Din cauza modificărilor efectuate, poziţia de spawn salvată în baza de date a fost resetată. Pentru a vă spawna la locaţia dorită, alegeţi locaţia respectivă din meniul /spawnchange.
 • Alte îmbunătăţiri şi modificări minore.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

English

 

Adi007:

 • The taxi drivers, mechanics, medics and instructors will be able now to accept the specific requests only if 3 seconds have passed from the time the request was send.
 • The summer time has been updated, now the texts which contains details about time will be displayed correctly.
 • We have added new protection against a SA:MP bug, to detect a player as Drive-By issuer only if the player is driving a vehicle for real.
 • The new added functions like shortcuts using LALT key (/eat, /hotdog) can now be used by vehicles' passengers too.
 • The players who were tied by gang members or who were cuffed by a cop are not able anymore to use /join command.
 • Now when the cops will be set as OFF duty for typing /sleep command, their weapons, armour and shield (if exists) will be removed too.
 • The /sleep command can't be used anymore by the players involved in a rob.
 • Two new Paramedics Ragers and one new Raindance have been added for Paramedics.
 • The /throwguns and /throwkeys commands have been removed and replaced with a single command, /throw. Using this new command you can now throw your keys, guns, materials and drugs.
 • The players who are tied by gang members (within /tie) and leave the server, will be automatically added with 1 warning to the blacklist of the gangster who tied up the player. This fact will happen only for the players with at least level 7 and only if they are not already on gang's blacklist.
 • From now the played time will be counted for live participants too, but only if the players involved in the live session will use /l to speak at least one time during 2 minutes.
 • From now, the played minutes will be counted for the cops who have placed radars, but only during 10 minutes starting from the time they placed the radar. If the cop remains with the active radar after the 10 minutes have elapsed, the played minutes will not be counted anymore.
 • The SAFEZONE and CLAN ZONE texts will not overlap, both will be correctly show when you will be in a location covered by a safe-zone and a clan-zone.
 • From now a specific text in the right side on the screen will be showed to the cops who have the tazer activated.
 • The price limit for /live was incrased from $10.000 to $20.000.
 • For vehicles added in a trade transaction will be now displayed vehicle's price in DealerShip too.
 • The administrators who own the "Special Events Organizer" title in staff page on the website will have now access to /veh and /destroycars commands, anytime and regardless their admin level.
 • SA:MP's specific conflict between the 2 tuning components in lowriders case (Front Bumper and Front Bullbars) has been solved. Now, both components will be correctly attached on the vehicles.
 • The players are not able anymore to leave the miners places while they are working. You will have 15 seconds to come back to the working place, otherwise the mission will be lost.
 • From now you will be able to call the police (/call 112) when someone murders you through Drive-By, only if the played who drives the vehicle has hit you repeatedly with the vehicle for at least 2 times

 • From now there are maximum limits of money which you can receive for selling a clan within /trade, as follows:
  • Small clans (15 slots) can be sold for goods worth up to $100.000.
  • Medium clans (25 slots) can be sold for goods worth up to $200.000.
  • Big clans (50 slots) can be sold for goods worth up to $300.000.
  • Example: A small clan can be sold for $100.000 cash, or for a house which has a value of $10.000 + $90.000 cash. The small clan can't be sold for $100.001, neither for a house which has a value of $12.000 + $90.000 cash, because the maximum admited value of goods ($100.000) which can be received for the small clan, will be exceeded. The same principle applies to the other categories of clans.

 • A notifications system has been added in game, which will show the notifications from the website in real time: This system will be functional in the near future
  • When you will receive a notification on the website, if you are also online on the server you will receive a specific notification. You can choose if you want or not to receive that kind of notifications in game, using /tog command.
  • To view the list of your latest 100 notifications, you can use /notifications command, which will show a menu where the notifications will be listed starting with the most recent.

 • We have added a new blacklist for the events organized on the servers. It will contain the players who have an inadequate behaviour (not in accordance with the regulations) at the events:
  • The list can be modifyed by any admin level 1 or greather.
  • To access the list you can type the /eventblacklist command (or the /ebl shortcut).
  • When adding a player on the list, the administrator has 2 options:
   • 1. If the player is online, the admin can type player's ID in the box (only the ID, the name or the part of name are not accepted).
   • 2. If the player is offline, the admin can type the full name of the player who is going to be added on the blacklist (without the clan tag, case insensitive).
  • After selecting a player, the next step is to type the number of days during the player will remain on the events blacklist.
  • The players on that blacklist will not be able anymore to use /join or /requestevent commands during the punishment duration.
  • The players can view the date when they will be removed from the events blacklist, by typing /stats command.
  • The removeal of a player from the events blacklist will be made by selecting from the list the player who is going to be removed.
  • The number of days of punishment for a specific player can be modifyed by adding again the player on the list (the removal of the player is not required.
  • The players will be announced through messages when they are added to the blacklist or when their number of blacklist days is modifyed.
  • The event organizing request (if exists) will be automatically cancelled for the players who are added to the backlist.
  • The list can contain a total of 60 players. When exceeding this limit, the list will be paginated, the navigation between pages being possible using the buttons showed at the end of the list. Also, the list can be accessed to a specific page through the command (example "/ebl 5" will acces 5th page).
 • More bugs have been solved.

 

[F4L]KillerFish:

 • Celebrating May 1st, we've reactivated the /getgift command. It can be used at the Hilltop Farm (the old HQ of Hitmen Agency). The command can be used up to 4 times a day and the prizes can be $5.000 - $25.000, 1 - 5 Respect Points, 10 - 50 Gold or 1 - 5 days of Premium Account. The command will be removed on May 3rd at 11:59 PM (server time).
 • The average FPS (Frames Per Second) count in the central area of the map (Hitmen Agency HQ, Trucker job) has been improved.
 • The location in Los Santos where Tow Truck Company members have to tow vehicles has been changed.
 • The command /spawnchange has been reworked internally, without changing the way players interact with it. Because of this change, the spawn position saved for each player has been reset. In order to spawn at the desired location, reselect that location from the /spawnchange menu.
 • Other improvements and minor changes.
09.04.2017 - Version 6.3.6 - by Adi007 and [F4L]KillerFish
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
31.03.2017 - Version 6.3.5b - by Adi007
3.2    star_border star_border star_border star_border star_border
18.03.2017 - Version 6.3.5 - by [F4L]KillerFish and Adi007
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
06.02.2017 - Version 6.3.4b - by [F4L]KillerFish and Adi007
4.1    star_border star_border star_border star_border star_border
01.02.2017 - Version 6.3.4 - by [F4L]KillerFish and Adi007
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
16.12.2016 - Version 6.3.3b - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
01.12.2016 - Version 6.3.3 - by Adi007 and [F4L]KillerFish
3.9    star_border star_border star_border star_border star_border
24.10.2016 - Version 6.3.2b - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.08.2016 - Version 6.3.2 - by [F4L]KillerFish and Adi007
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
04.08.2016 - Version 6.3.1b - by Adi007
4    star_border star_border star_border star_border star_border
28.07.2016 - Version 6.3.1 - by [F4L]KillerFish and Adi007
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
09.07.2016 - Version 6.3.0 - by Adi007
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
04.07.2016 - Version 6.2.9 - by [F4L]KillerFish
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
30.06.2016 - Version 6.2.8 - by [F4L]KillerFish
3.9    star_border star_border star_border star_border star_border
25.06.2016 - Version 6.2.7 - by [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
16.06.2016 - Version 6.2.6b - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
01.06.2016 - Version 6.2.6 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
22.05.2016 - Version 6.2.5 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
27.04.2016 - Version 6.2.4 - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2016 - Version 6.2.3 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
01.04.2016 - Version 6.2.2b - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
26.03.2016 - Version 6.2.2 - by [F4L]KillerFish
3.5    star_border star_border star_border star_border star_border
02.03.2016 - Version 6.2.1 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
15.02.2016 - Version 6.2.0 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
25.01.2016 - Version 6.1.9 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
16.01.2016 - Version 6.1.8 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
29.12.2015 - Version 6.1.7 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
18.12.2015 - Version 6.1.6 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
01.12.2015 - Version 6.1.5 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
22.11.2015 - Version 6.1.4 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
08.11.2015 - Version 6.1.3 - by [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
29.10.2015 - Version 6.1.2 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
20.10.2015 - Version 6.1.1 - by [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
28.09.2015 - Version 6.1.0 - by [F4L]KillerFish
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
12.09.2015 - Version 6.0.9b - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
31.08.2015 - Version 6.0.9 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
23.08.2015 - Version 6.0.8 - by [F4L]KillerFish
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
09.08.2015 - Version 6.0.7 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
03.08.2015 - Version 6.0.6 - by [F4L]KillerFish
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
15.07.2015 - Version 6.0.5 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
05.07.2015 - Version 6.0.4 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.06.2015 - Version 6.0.3 - by [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
22.06.2015 - Version 6.0.2 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
14.06.2015 - Version 6.0.1b - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
31.05.2015 - Version 6.0.1 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
13.05.2015 - Version 6.0.0 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
06.05.2015 - Version 5.8.9 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2015 - Version 5.8.8 - by [F4L]KillerFish
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
05.04.2015 - Version 5.8.7 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
30.03.2015 - Version 5.8.6 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
21.03.2015 - Version 5.8.5 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
07.03.2015 - Version 5.8.4b - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
02.03.2015 - Version 5.8.4 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
16.02.2015 - Version 5.8.3 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
27.01.2015 - Version 5.8.2 - by [F4L]KillerFish
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
30.12.2014 - Version 5.8.1c - by [F4L]KillerFish
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
23.12.2014 - Version 5.8.1b - by [F4L]KillerFish
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
22.12.2014 - Version 5.8.1 - by [F4L]KillerFish
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
07.12.2014 - Version 5.8.0b - by [F4L]KillerFish
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
28.11.2014 - Version 5.8.0 - by [F4L]KillerFish
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
09.11.2014 - Version 5.7.9 - by [F4L]KillerFish
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
30.10.2014 - Version 5.7.8 - by [F4L]KillerFish
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
11.10.2014 - Version 5.7.7 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
02.10.2014 - Version 5.7.6 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
22.09.2014 - Version 5.7.5 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
14.09.2014 - Version 5.7.4a - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
14.09.2014 - Version 5.7.4 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
07.09.2014 - Version 5.7.3 - by [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
25.08.2014 - Version 5.7.2 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
17.08.2014 - Version 5.7.1 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
11.08.2014 - Version 5.7.0 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
04.08.2014 - Version 5.6.9 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
02.08.2014 - Version 5.6.8 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
30.07.2014 - Version 5.6.7 - by [F4L]KillerFish
3.3    star_border star_border star_border star_border star_border
18.07.2014 - Version 5.6.6 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
07.07.2014 - Version 5.6.5 - by [F4L]KillerFish
3.8    star_border star_border star_border star_border star_border
03.07.2014 - Version 5.6.4 - by [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
22.06.2014 - Version 5.6.3 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
11.06.2014 - Version 5.6.2 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
06.06.2014 - Version 5.6.1 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
01.06.2014 - Version 5.6.0 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
26.04.2014 - Version 5.5.9 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2014 - Version 5.5.8 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2014 - Version 5.5.7 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
13.04.2014 - Version 5.5.6 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
05.04.2014 - Version 5.5.5 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
03.04.2014 - Version 5.5.4 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
01.04.2014 - Version 5.5.3 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
30.03.2014 - Version 5.5.2 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
22.03.2014 - Version 5.5.1 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
22.02.2014 - Version 5.5.0 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
22.02.2014 - Version 5.4.9 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
20.02.2014 - Version 5.4.8 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
16.02.2014 - Version 5.4.7 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
29.01.2014 - Version 5.4.6 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.01.2014 - Version 5.4.5 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
01.12.2013 - Version 5.4.4 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
13.11.2013 - Version 5.4.3 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
11.11.2013 - Version 5.4.2 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
10.11.2013 - Version 5.4.1 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
03.11.2013 - Version 5.4.0 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
12.10.2013 - Version 5.3.9 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
11.10.2013 - Version 5.3.8 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
10.10.2013 - Version 5.3.7 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
16.09.2013 - Version 5.3.6 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
10.07.2013 - Version 5.3.4 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
03.07.2013 - Version 5.3.2 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
08.05.2013 - Version 5.3 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
01.04.2013 - Version 5.2 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
16.02.2013 - Version 5.3.5 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
11.02.2013 - Version 5.1.5 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
16.01.2013 - Version 5.1.0 - by Mastertrap21
3.8    star_border star_border star_border star_border star_border
25.10.2012 - Version 4.1.220 - by Mastertrap21
4    star_border star_border star_border star_border star_border
01.09.2012 - Version 4.1.219 - by Mastertrap21
4    star_border star_border star_border star_border star_border
27.07.2012 - Version 4.1.218b - by Mastertrap21
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
20.07.2012 - Version 4.1.218 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
16.07.2012 - Version 4.1.217 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
28.06.2012 - Version 4.1.216 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
14.06.2012 - Version 4.1.215 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
06.06.2012 - Version 4.1.214 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
26.05.2012 - Version 4.1.213 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.05.2012 - Version 4.1.212 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
14.05.2012 - Version 4.1.211 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
05.05.2012 - Version 4.1.209 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
01.02.2012 - Version 4.1.201 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
23.12.2011 - Version 4.1b - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
26.11.2011 - Version 4.1 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
28.07.2011 - Version 4.0 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
04.02.2011 - Version 3.9 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
25.09.2010 - Version 3.8 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
21.06.2010 - Version 3.7 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
23.05.2010 - Version 3.6 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
07.02.2010 - Version 3.5 - by Mastertrap21
3.9    star_border star_border star_border star_border star_border
18.12.2009 - Version 3.4.1 - by Mastertrap21
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
16.12.2009 - Version 3.4 - by Mastertrap21
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
21.10.2009 - Version 3.3 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
18.10.2009 - Version 3.3b - by Mastertrap21
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
14.08.2009 - Version 3.2 - by Mastertrap21
4.1    star_border star_border star_border star_border star_border