Updates
14.10.2019 - Version 6.8.5 - by Adi007 and [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border

Română

 

Adi007:

 • La înregistrarea unui cont nou, adminii vor vedea o listă cu jucătorii care corespun aceluiași IP noului cont înregistrat.
 • Nu se mai poate face surf pe vehiculele personale care au girofar.
 • Unele texturi fără coliziuni ale jocului din zona LS Mall au fost reparate.
 • Jucătorii care au wanted fără drept de predare nu mai pot intra la clan wars.
 • Pe /gps au fost adăugate: 24/7, Benzinării, Magazine de haine, Magazine de mâncare și vor fi ordonate crescător în funcție de distanța până la fiecare față de poziția voastră.
 • Elementele de /costumes care sunt atașate la deconectare se vor atașa singure la urmatoarea conectare pe server.
 • Depunerile/Retragerile de droguri, materiale, arme în/din seiful unui clan vor fi contorizate într-un log ce urmează a fi afișat pe website în curând.
 • Diverse modificări la experiența de /recon a adminilor.
 • Wantedul pentru pătrundere prin efracție a fost eliminat. Hitmenii nu vor mai primi wanted la folosirea comenzii /ram, însă vor putea folosi comanda /ram numai dacă ținta lor se află în respectivul interior.
 • Au fost adăugate 6 noi locații pentru rob, câte 2 în fiecare oraș.
 • Helperii nivel 3 pot ascunde/afișa mesajele de atribuire a cererilor de ajutor folosind /tog.
 • La ieșirea din curtea închisorii nu se va mai cădea prin textura închisorii.
 • Comanda /hpoints va afișa individual de acum punctele acumulate de la /an, /ann și eventuri. Veți putea vedea punctajele pe luna curentă și în total.
 • A fost adăugată comanda /abandonparcel prin care veți putea anula chiria pe o parcelă fără a mai aștepta trecerea celor 24 de ore.
 • A fost mărita raza în care un polițist trebuie să se afle pentru a primi punct la raport în momentul încarcerării prin omor a unui jucător cu wanted și fără drept de predare, la 100 de unitati (distanța veche fiind de 45 de unități).
 • Membrii din PD, NG și FBI vor putea folosi /fvs pentru a spawna vehiculele care nu apartin facțiunii lor, dar aparțin altui departament (fiind la locația de spawn prin /fvs a acelui departament).
 • Proprietarii caselor pot seta acum chirii de până la $1000.
 • Prin /vehicles se vor putea cumpăra asigurări pentru vehiculele personale (mai puțin în cazul în care vehiculul a fost explodat și este nevoie de plata pagubelor în lipsa asigurării).
 • Timpul petrecut online de fiecare jucător va fi contorizat. Acest timp este contorizat numai dacă sunteți activ pe server (adică aveți intervenții active de exemplu: tastați, vă mișcați, etc). La finalul lunii, la miezul nopții, cel mai activ jucător din acea lună va fi premiat cu 1000 Gold.

 

 • Pentru facțiuni a fost introdusă o variantă oficială a amenzilor în facțiune:
  • Un jucător poate fi amendat prin comanda /members de către un lider/sublider.
  • Un jucător poate fi amendat de mai multe ori în același timp, pentru motive diferite.
  • În momentul amendării se va stabili o sumă și un motiv de către lider/sublider.
  • Amenzile vor fi listate prin comanda /fines, unde se va afișa numele jucătorului amendat, valoarea amenzii, motivul și timpul rămas pentru plată.
  • Orice jucător are la dispoziție 48 de ore pentru a-și plăti o amendă. După expirarea acestui timp, amenda va figura ca Neplatita pe /fines, iar liderul/subliderul poate lua măsurile necesare sancționării membrului pentru neplata respectivei amenzi. De asemenea, tot liderul/subliderul va șterge acea amendă din lista /fines, selectând-o din listă.
  • Amenzile dispar din lista /fines numai dacă sunt șterse de către lider/sublider (înainte sau după expirarea termenului de plată), sau dacă sunt plătite de către jucător.
  • Banii plătiți pentru amenzi vor merge în seiful facțiunii.

 

 • A fost adăugat un sistem de garaje pentru case (imagine):
  • Fiecare deținător de casă își va putea cumpăra prin /shop un garaj pentru locuință.
  • În momentul cumpărării prin shop se va alege poziția de intrare/ieșire propriu zisă a garajului, prin urmare citiți cu atenție detaliile afișate în momentul achiziției.
  • Există 3 tipuri de garaje pe /shop: Mic (cu 4 sloturi), Mediu (cu 8 sloturi) și Mare (cu 12 sloturi). Numărul de sloturi reprezintă numărul de vehicule care pot fi parcate în garaj.
  • În garaj pot fi parcate numai vehicule personale.
  • Pentru a parca un vehicul personal în garaj este necesar numai să intrați cu vehiculul în garaj, fără a mai folosi comanda /park.
  • Direct din interiorul garajului veți putea să vă reparați vehiculul apăsând butonul FIX, contra unei sume de $200.
  • Pentru a prelua un vehicul din garaj (rămâne parcat în garaj, îl preluați numai pentru utilizare), se va folosi butonul TAKE.
  • Prin folosirea butonului REMOVE, vehiculul va fi eliminat din garaj, iar locul lui de parcare va deveni acela setat cu /park în mod normal.
  • La apăsarea butonului LEAVE veți părăsi garajul fără a prelua vreun vehicul.
  • Vehiculele mult prea lungi (de exemplu elicoptere/avioane), nu pot fi parcate în garaj.
  • Pentru a modifica poziția garajului casei va fi necesară re-achiziționarea garajului prin /shop (nu neapărat cu acelați număr de sloturi).

 

KillerFish:

 • Un nou tip de eveniment poate fi organizat prin /requestevent: Pătrate Riscante (Risky Squares). Organizatorul şi ajutoarele vor folosi /startjoins pentru a activa înscrierile. Cei ce doresc să participe, vor intra în eveniment prin /join. Odată atins un număr minim de participanţi, organizatorul sau ajutoarele vor putea folosi /stopjoins oricând vor dori pentru a închide inscrierile. În momentul folosirii comenzii /stopjoins, evenimentul va începe automat (cu un interval de pregătire de cel mult 1 minut). Participanţii vor primi câte un SD Pistol, cu care vor împuşca podeaua compusă din mai multe bucăţi. Un participant va putea distruge un pătrat din podea doar după un scurt interval de timp dacă a distrus recent alt pătrat. Acest interval de timp variază în funcţie de numărul de participanţi rămaşi în eveniment. Pătratele din podea se vor distruge şi automat, câte unul la 15 secunde, aleatoriu. Scopul este de a rămâne pe hartă, adică de a nu cădea în găurile produse prin distrugerea podelei.
 • Nivelul până la care jucătorii vor putea adresa întrebări prin /helpme (/n) a fost ridicat la 40.
 • Subliderii din LSPD, LVPD, SFPD vor putea schimba echipa (Roads, SWAT) din care face parte un membru.
 • Alte actualizări/bugfixuri minore.

 


 

English

 

Adi007:

 • When registering a new account, admins will see a list of players who match the same IP of the new registered account.
 • You can no longer surf on personal vehicles that have a beacon.
 • Some collision-free textures of the LS Mall have been repaired.
 • Players who are wanted without the right to surrender can no longer enter the clan wars.
 • On /gps have been added: 24/7, Gas stations, Clothes stores, Food stores and will be ordered ascending the distance from your location.
 • The /costumes items that are attached when logout will attach automatically at the next login.
 • Deposits / withdrawals of drugs, materials, weapons in/from a clan's safe will be counted in a log to be posted on the website soon.
 • Various changes to the admin /recon experience.
 • Wanted for trespassing was removed. The Hitmen will no longer get wanted when use the command /ram, but will be able to use the command /ram only if their target is inside that interior.
 • 6 new locations for rob were added, 2 in each city.
 • Level 3 helper can hide / display help request assignment messages using /tog.
 • When leaving the prison yard, you will no longer fall through the texture of the prison.
 • The /hpoints command will now display individually the accumulated points from /an, /ann and events. You will be able to see the points for the current month and the total.
 • Added the command /abandonparcel where you will be able to cancel the rent on a plot without waiting for the 24 hours to pass.
 • The radius was increased in which a policeman must be in order to receive a point in the report at the moment of killing a player with wanted and without right of surrender, to 100 units (the old distance being 45 units).
 • PD, NG and FBI members will be able to use /fvs to spawn vehicles that do not belong to their faction, but belong to another department (being at that department's /fvs spawn location).
 • House owners can now set rents of up to $1000.
 • Through /vehicles you will be able to buy insurance for personal vehicles (unless the vehicle was exploded and paying damages is required in the absence of insurance).
 • The time spent online by each player will be counted. This time is counted only if you are active on the server (ie you have active interventions for example: typing, moving, etc.). At the end of the month, at midnight, the most active player of that month will be awarded with 1000 Gold.

 

 • For factions, an official version of the fines in the faction was introduced:
  • A player can be fined using the /members command by a leader / sub-leader.
  • A player can be fined multiple times at the same time for different reasons.
  • When fining a player, an amount and a reason will be established by the leader / sub-leader.
  • The fines will be listed by the command /fines and will display the name of the fined player, the amount of the fine, the reason and the time remaining for payment.
  • Any player has 48 hours to pay a fine. After the expiration of this time, the fine will appear as Unpaid on /fines, and the leader / sub-leader may take the necessary measures to sanction the member for non-payment of the fine. Also, the leader / sub-leader will delete that fine from the /fines list, by selecting it from the list.
  • Fines disappear from the /fines list only if they are removed by the leader / sub-leader (before or after the payment deadline expires), or if they are paid by the player.
  • The money paid for the fines will go to the faction's safe.

 

 • Added a garage system for houses (image):
  • Each house owner will be able to buy a garage for his / her home.
  • When buying it through /shop, the actual entry / exit position of the garage will be chosen, so read the details displayed at the time of purchase carefully.
  • There are 3 types of garages on /shop: Small (with 4 slots), Medium (with 8 slots) and Big (with 12 slots). The number of slots represents the number of vehicles that can be parked in the garage.
  • Only personal vehicles can be parked in the garage.
  • To park a personal vehicle in the garage you only need to enter with the vehicle in the garage, without using the /park command.
  • Directly inside the garage you will be able to repair your vehicle by pressing the FIX button, for a sum of $200.
  • To take a vehicle from the garage (it remains parked in the garage, you will take it only for use), use the TAKE button.
  • By using the REMOVE button, the vehicle will be removed from the garage and its parking place will become the one set with /park normally.
  • When you press the LEAVE button you will leave the garage without taking a vehicle.
  • Vehicles that are too long (eg helicopters / airplanes) cannot be parked in the garage.
  • In order to change the position of the garage of the house it will be necessary to re-purchase the garage through /shop (not necessarily with the same number of slots).

 

KillerFish:

 • A new type of event can be organized through /requestevent: Risky Squares. The organizer or the event helpers will use /startjoins to enable joins. Those who want to participate will use /join. Once the minimum players count is reached, the organizer or the event helpers will use /stopjoins whenever they like in order to block joins. Upon using /stopjoins, the event automatically starts (with a delay of up to 1 minute). All participants will receive a SD Pistol, used to shoot at the floor made of smaller squares. A participant will not be able to destroy another floor square for a couple of seconds after destroying one. This time interval between destroying two squares vaies by the number of players still participating in the event. The squares will automatically fall as well, one every 15 seconds, randomly. To win this event, a player has to stay on the floor and not fall in the gaps left by the missing squares.
 • The maximum allowed level for players to ask questions via /helpme (/n) has been increased to 40.
 • Subleaders in LSPD, LVPD, SFPD can now change the team (Roads, SWAT) a member belongs to.
 • Other minor updates/bugfixes.
03.10.2019 - Version 6.8.4 - by Adi007 and [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
27.09.2019 - Version 6.8.3 - by Adi007 and [F4L]KillerFish
3.5    star_border star_border star_border star_border star_border
20.09.2019 - Version 6.8.2 - by Adi007
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
12.09.2019 - Version 6.8.1 - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.08.2019 - Version 6.8.0 - by Adi007
4.8    star_border star_border star_border star_border star_border
27.08.2019 - Version 6.7.9 - by [F4L]KillerFish
3.6    star_border star_border star_border star_border star_border
24.08.2019 - Version 6.7.8 - by Adi007
4.8    star_border star_border star_border star_border star_border
20.08.2019 - Version 6.7.7 - by Adi007
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
30.06.2019 - Version 6.7.6 - by Adi007
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
19.06.2019 - Version 6.7.5b - by Adi007
2.6    star_border star_border star_border star_border star_border
29.05.2019 - Version 6.7.5 - by Adi007
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
22.05.2019 - Version 6.7.4 - by Adi007
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
09.05.2019 - Version 6.7.3 - by Adi007
3.3    star_border star_border star_border star_border star_border
30.04.2019 - Version 6.7.2 - by Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
22.04.2019 - Version 6.7.1 - by Adi007
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
10.04.2019 - Version 6.7.0b - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
08.04.2019 - Version 6.7.0 - by Adi007
2.9    star_border star_border star_border star_border star_border
27.03.2019 - Version 6.6.9 - by Adi007
3.2    star_border star_border star_border star_border star_border
27.02.2019 - Version 6.6.8 - by Adi007
3.8    star_border star_border star_border star_border star_border
20.02.2019 - Version 6.6.7 - by Adi007
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
11.02.2019 - Version 6.6.6 - by Adi007
2.5    star_border star_border star_border star_border star_border
01.02.2019 - Version 6.6.5 - by Adi007
4.1    star_border star_border star_border star_border star_border
22.01.2019 - Version 6.6.4 / 23.01.2019 - Version 6.6.4b / 24.01.2019 - Version 6.6.4c - by Adi007
4.8    star_border star_border star_border star_border star_border
11.01.2019 - Version 6.6.3 - by Adi007
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
07.01.2019 - Version 6.6.2c - by Adi007
2.3    star_border star_border star_border star_border star_border
30.11.2018 - Version 6.6.1 & 6.6.2 - by Adi007
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
19.11.2018 - Version 6.6.0 - by Adi007
3.5    star_border star_border star_border star_border star_border
26.10.2018 - Version 6.5.9b & 6.5.9c - by Adi007
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.09.2018 - Version 6.5.9 - by Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
16.09.2018 - Version 6.5.8b - by Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
09.09.2018 - Version 6.5.8 - by Adi007 and [F4L]KillerFish
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
01.09.2018 - Version 6.5.7 - 10 Years Together! - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
13.08.2018 - Version 6.5.6 - by Adi007 and FnZ.
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
01.08.2018 - Version 6.5.5 - by Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
20.07.2018 - Version 6.5.4 - by Adi007 and FnZ.
3.8    star_border star_border star_border star_border star_border
29.05.2018 - Version 6.5.3 - by Adi007
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
31.03.2018 - Version 6.5.2 - by Adi007
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
18.02.2018 - Version 6.5.1 - by Adi007 and FnZ.
2.8    star_border star_border star_border star_border star_border
03.02.2018 - Version 6.5.0b - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.01.2018 - Version 6.5.0 - by Adi007 and FnZ.
3.9    star_border star_border star_border star_border star_border
07.01.2018 - Version 6.4.9 - by Adi007 and FnZ.
3.5    star_border star_border star_border star_border star_border
24.12.2017 - Version 6.4.8 - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
13.12.2017 - Version 6.4.7 - by Adi007 and FnZ.
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
09.12.2017 - Version 6.4.6 - by Adi007 and FnZ.
4.1    star_border star_border star_border star_border star_border
30.11.2017 - Version 6.4.5b - by Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
27.11.2017 - Version 6.4.5 - by Adi007
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
17.11.2017 - Version 6.4.4 - by Adi007
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.10.2017 - Version 6.4.3 - by Adi007 and FnZ.
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
24.09.2017 - Version 6.4.2 - by Adi007 and FnZ.
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
11.09.2017 - 6.4.1 - by Adi007
3.8    star_border star_border star_border star_border star_border
25.08.2017 - Version 6.4 - by Adi007
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.06.2017 - Version 6.3.9 - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
01.06.2017 - Version 6.3.8 - by [F4L]KillerFish and Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
01.05.2017 - Version 6.3.7 - by [F4L]KillerFish and Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
09.04.2017 - Version 6.3.6 - by Adi007 and [F4L]KillerFish
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
31.03.2017 - Version 6.3.5b - by Adi007
3.3    star_border star_border star_border star_border star_border
18.03.2017 - Version 6.3.5 - by [F4L]KillerFish and Adi007
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
06.02.2017 - Version 6.3.4b - by [F4L]KillerFish and Adi007
4.1    star_border star_border star_border star_border star_border
01.02.2017 - Version 6.3.4 - by [F4L]KillerFish and Adi007
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
16.12.2016 - Version 6.3.3b - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
01.12.2016 - Version 6.3.3 - by Adi007 and [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
24.10.2016 - Version 6.3.2b - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.08.2016 - Version 6.3.2 - by [F4L]KillerFish and Adi007
4    star_border star_border star_border star_border star_border
04.08.2016 - Version 6.3.1b - by Adi007
4    star_border star_border star_border star_border star_border
28.07.2016 - Version 6.3.1 - by [F4L]KillerFish and Adi007
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
09.07.2016 - Version 6.3.0 - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
04.07.2016 - Version 6.2.9 - by [F4L]KillerFish
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.06.2016 - Version 6.2.8 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
25.06.2016 - Version 6.2.7 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
16.06.2016 - Version 6.2.6b - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
01.06.2016 - Version 6.2.6 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
22.05.2016 - Version 6.2.5 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
27.04.2016 - Version 6.2.4 - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2016 - Version 6.2.3 - by [F4L]KillerFish
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
01.04.2016 - Version 6.2.2b - by [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
26.03.2016 - Version 6.2.2 - by [F4L]KillerFish
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
02.03.2016 - Version 6.2.1 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
15.02.2016 - Version 6.2.0 - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
25.01.2016 - Version 6.1.9 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
16.01.2016 - Version 6.1.8 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
29.12.2015 - Version 6.1.7 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
18.12.2015 - Version 6.1.6 - by [F4L]KillerFish
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
01.12.2015 - Version 6.1.5 - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
22.11.2015 - Version 6.1.4 - by [F4L]KillerFish
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
08.11.2015 - Version 6.1.3 - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
29.10.2015 - Version 6.1.2 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
20.10.2015 - Version 6.1.1 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
28.09.2015 - Version 6.1.0 - by [F4L]KillerFish
4.1    star_border star_border star_border star_border star_border
12.09.2015 - Version 6.0.9b - by [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
31.08.2015 - Version 6.0.9 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
23.08.2015 - Version 6.0.8 - by [F4L]KillerFish
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
09.08.2015 - Version 6.0.7 - by [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
03.08.2015 - Version 6.0.6 - by [F4L]KillerFish
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
15.07.2015 - Version 6.0.5 - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
05.07.2015 - Version 6.0.4 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.06.2015 - Version 6.0.3 - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
22.06.2015 - Version 6.0.2 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
14.06.2015 - Version 6.0.1b - by [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
31.05.2015 - Version 6.0.1 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
13.05.2015 - Version 6.0.0 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
06.05.2015 - Version 5.8.9 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2015 - Version 5.8.8 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
05.04.2015 - Version 5.8.7 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border