Advent Calendar, Quest 1 Decembrie, Quest Crăciun, Reduceri și multe altele. Detalii aici

Updates
30.11.2018 - Version 6.6.1 & 6.6.2 - by Adi007
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border

Română

 

 • Versiunea 6.6.2 - 06 Decembrie 2018
  • Membrii Tow Truck Company pot tracta acum vehiculele cu 1000.0 HP, însă doar dacă nu sunt vehicule care aparțin facțiunilor. Vehiculele care aparțin facțiunilor pot fi tractate numai daca au mai puțin de 1000.0 HP (asta însemnand chiar și 999.9 HP).
  • Membrii Tow Truck Company vor putea tracta vehicule numai după ce au oprit pe loc (nu le mai pot tracta din viteză).
  • S-au facut modificari pe plan intern la comenzile /enter și /exit deoarece erau mari consumatori de resurse (CPU).
  • S-a readus la normal rata de spawnare a entitaților (mai exact acum map-icon-urile, pickup-urile, obiectele, actorii se vor spawna fără întârzierile care existau în ultima perioadă).
  • Membrii National Guard de rank mai mare ca 1 pot acum să confiște și droguri în afara jail-ului.
  • De acum vor apărea pe /myreport (/raport) și punctele pe care le-ați efectuat peste limita de bonus. Ele se vor adăuga la categoria "Orice acțiune în facțiune".
  • Mai multe probleme, unele raportate pe forum, au fost rezolvate.

 

 • Versiunea 6.6.1 - 30 Noiembrie 2018
  • Au fost adăugate interioarele pentru facțiunile care au solicitat acest lucru.
  • Au fost rezolvate mai multe probleme raportate pe forum.
  • Adminii nu vor mai avea probleme legate de spectate când sunt în jail.
  • Sistemul de Rapoarte de activitate a fost modificat în așa fel încât anumite facțiuni să aibe raportul de activitate împărțit pe anumite tipuri de puncte. Mai exact, de acum este posibil de exemplu în cazul facțiunii Tow Truck Company ca raportul sa fie executat din 3 x refill-uri, 5 x repair-uri și 20 de tractari de vehicule (acesta este DOAR un exemplu). Facțiunile care au raport de activitate împărțit pe categorii sunt: Tow Truck Company (repair-uri, refill-uri și tractari), National Guard (puncte jail și puncte teren), News Reporters (ziare scrise, ziare vândute și sesiuni live), LSPD / LVPD / SFPD (amenzi, confiscari, wanted-uri, arrest, etc).
  • Elementele din care este compus raportul de activitate al fiecărui membru sunt menționate pe /myreport (sau /raport).
  • Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, pe B-Zone sunt implementate mai multe activități:
   • Se va activa Quest-ul ce constă în găsirea celor 100 de sticle de Horinca, 33 în LV și SF și 34 in LS. La finalizarea quest-ului veți primi: $100.000, 15 Puncte de Respect, 10 Puncte de Jaf, 10 Puncte de Evadare și 100 Gold.
   • Se va activa comanda /getgift ce poate fi folosită la locația special amenajată din LS. Comanda va putea fi folosită de 4 ori pe zi, iar premiile variază între 5.000$ - 25.000$, 1 - 5 Puncte de Respect, 10 - 50 Gold, 1 - 5 zile de Cont Premium sau între 5 - 10 Puncte de Misiune.
   • Quest-ul și Gift-ul se vor activa automat începând cu 1 decembrie și se vor dezactiva pe 9 decembrie la ora 23:59 (ora României).
   • Pe data de 6 decembrie Sfantul Nicolae face o vizită comunității B-Zone pe toată durata zilei. În momentul în care vă veți conecta pe server pe 6 decembrie, Sfantul Nicolae va plasa un cadou undeva aleatoriu (cadou marcat pe radar printr-o bulină galbenă). Fiecare jucător va trebui să meargă la cadou pentru a vedea ce i-a pregătit Sfantul Nicolae (un singur cadou per jucător):
    • Jucătorii care nu au avut un comportament exemplar (au avut 1 ban în ultimele 6 luni sau sancțiuni precum mute, warn, ajail în ultima lună) vor primi o "nuia".
    • Jucătorii care nu au avut astfel de sancțiuni în ultima perioadă vor fi premiați de Sfantul Nicolae aleatoriu. Ei pot primi un vehicul aleator (Phoenix, Club, Feltzer, Huntley, Blade, Comet, Sandking, Jester, Sultan), sau Cont Premium între 1-7 zile sau de la 5 la 100 de RP sau de la 10 la 100 de Gold sau un Level UP.
    • Mențiune: Vehiculele primite de la Sfantul Nicolae nu pot fi vândute altor jucători, iar prețul lor de vindere la DealerShip este $0. De asemenea, pentru a fi siguri că aveți șansa să primiți un vehicul din lista menționată, asigurați-vă că aveți un slot în garaj disponibil în momentul deschiderii cadoului.
   • Calendarul Advent a fost re-introdus cu noi premii și va rula pe toată durata lunii decembrie (pe website puteți vizualiza programul de premii oferite de calendarul advent).
   • În ziua de 14 decembrie serbăm ca și anul trecut ziua de naștere a fondatorului comunității B-Zone. Pentru a participa la acest eveniment trebuie să mergeți pe 14 decembrie în orice bar de pe server și să beți în continuu. În momentul în care se va considera că ați băut suficient, veți primi 50 Gold automat din partea lui Bobo si veți fi anuntați printr-un mesaj în chat.
   • În noaptea trecerii de la anul 2018 la anul 2019 va avea loc un foc de artificii pe o durată de 30 de minute în jurul locației de la Gift din Los Santos.
   • Echipa B-Zone vă urează sărbători fericite!

 


 

English

 

 • Versiunea 6.6.2 - December 6, 2018
  • Tow Truck Company members can now tow 1000.0 HP vehicles, but only if they are not vehicles belonging to factions. Vehicles belonging to the factions can only be towed if they have less than 1000.0 HP (that means even 999.9 HP).
  • Tow Truck Company members will only be able to tow vehicles after they have stopped the tow-car (they can not drag them out of speed).
  • There have been made internal changes to the /enter and /exit commands as they were large resource users (CPUs).
  • The actual spawning rate of the entities has returned to normal (more precisely, map-icons, pickups, objects, actors will be spawned without the delays that have existed lately).
  • National Guard members of rank higher than 1 can now also confiscate drugs outside the jail.
  • From now on, they will appear on /myreport (/report) and the points you have made over the bonus limit. They will be added to the "Any action in faction" category.
  • Several issues, some reported on the forum, have been resolved.

 

 • Version 6.6.1 - November 30, 2018
  • The interiors have been added for factions who have requested it.
  • Several issues reported on the forum have been resolved.
  • The administrators will no longer have trouble with the spectating command when they are in jail.
  • The Activity Report system has been modified in such a way that some factions have the activity report divided by certain types of points. More specifically, it is now possible, for example, in the case of the Tow Truck Company that the report will be made out of 3 x refill, 5 x repairs and 20 towed vehicles (this is ONLY an example). Factions with Activity Reports on categories are: Tow Truck Company (repairs, refill and towing), National Guard (jail and land points), News Reporters (written newspapers, sold newspapers and live sessions), LSPD / LVPD / SFPD (tickets, confiscations, wanted, arrest, etc.).
  • The elements from which the activity report of each member is composed are mentioned in /myreport (or /report).
  • On winter holidays, several activities are being implemented on B-Zone:
   • Quest will be activated to find the 100 bottles of Horinca, 33 in LV and SF and 34 in LS. Upon completion of the quest you will receive: $100,000, 15 Respect Points, 10 Robbery Points, 10 Escape Points and 100 Gold.
   • The /getgift command that can be used at the specially arranged LS location will be enabled. The command can be used 4 times a day, and prizes vary between $5,000- $25,000, 1-5 Respect Points, 10-50 Gold, 1-5 Premium Account Days, or 5-10 Mission Points.
   • The Quest and Gift will automatically start on December 1st and will be deactivated on December 9th at 23:59 (Romania time).
   • On December 6, Saint Nicholas visits the B-Zone community. When you log on the server on December 6th, Saint Nicholas will place a random gift (marked on radar with a yellow spoon). Each player will have to go to the gift to see what Saint Nicholas has prepared for them(one gift per player):
    • Players who did not have an exemplary behavior (they had 1 ban in the last 6 months or sanctions such as mute, warn, ajail in the last month) will get a "rod".
    • Players who have not had such sanctions lately will be awarded randomly by Saint Nicholas. They can receive a random vehicle (Phoenix, Club, Feltzer, Huntley, Blade, Comet, Sandking, Jester, Sultan) or Premium Account between 1-7 days or from 5 to 100 RPs or from 10 to 100 Gold or a Level UP.
    • Note: Vehicles received from St. Nicholas can not be sold to other players, and their selling price at the DealerShip is $0. Also, to make sure you have the chance to get a vehicle from the list, make sure you have a garage slot available at the time of opening the gift.
   • The Advent Calendar has been re-introduced with new awards and will run throughout December (you can view the advent calendar on the website).
   • On December 14 we celebrate the birthday of the founder of the B-Zone community like last year. To participate in this event you must go on December 14 in any bar on the server and keep drinking constantly. When it is considered that you have been drinking enough, you will receive automatically 50 Gold from Bobo and you will be notified by a chat message.
   • On the night of 2018 to 2019 there will be a 30-minute firework around the Los Santos Gift location.
   • The B-Zone team wishes you happy holidays!
19.11.2018 - Version 6.6.0 - by Adi007
3.6    star_border star_border star_border star_border star_border
26.10.2018 - Version 6.5.9b & 6.5.9c - by Adi007
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.09.2018 - Version 6.5.9 - by Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
16.09.2018 - Version 6.5.8b - by Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
09.09.2018 - Version 6.5.8 - by Adi007 and [F4L]KillerFish
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
01.09.2018 - Version 6.5.7 - 10 Years Together! - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
13.08.2018 - Version 6.5.6 - by Adi007 and FnZ.
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
01.08.2018 - Version 6.5.5 - by Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
20.07.2018 - Version 6.5.4 - by Adi007 and FnZ.
3.8    star_border star_border star_border star_border star_border
29.05.2018 - Version 6.5.3 - by Adi007
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
31.03.2018 - Version 6.5.2 - by Adi007
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
18.02.2018 - Version 6.5.1 - by Adi007 and FnZ.
2.8    star_border star_border star_border star_border star_border
03.02.2018 - Version 6.5.0b - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.01.2018 - Version 6.5.0 - by Adi007 and FnZ.
3.9    star_border star_border star_border star_border star_border
07.01.2018 - Version 6.4.9 - by Adi007 and FnZ.
3.5    star_border star_border star_border star_border star_border
24.12.2017 - Version 6.4.8 - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
13.12.2017 - Version 6.4.7 - by Adi007 and FnZ.
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
09.12.2017 - Version 6.4.6 - by Adi007 and FnZ.
4.1    star_border star_border star_border star_border star_border
30.11.2017 - Version 6.4.5b - by Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
27.11.2017 - Version 6.4.5 - by Adi007
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
17.11.2017 - Version 6.4.4 - by Adi007
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.10.2017 - Version 6.4.3 - by Adi007 and FnZ.
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
24.09.2017 - Version 6.4.2 - by Adi007 and FnZ.
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
11.09.2017 - 6.4.1 - by Adi007
3.8    star_border star_border star_border star_border star_border
25.08.2017 - Version 6.4 - by Adi007
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.06.2017 - Version 6.3.9 - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
01.06.2017 - Version 6.3.8 - by [F4L]KillerFish and Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
01.05.2017 - Version 6.3.7 - by [F4L]KillerFish and Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
09.04.2017 - Version 6.3.6 - by Adi007 and [F4L]KillerFish
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
31.03.2017 - Version 6.3.5b - by Adi007
3.3    star_border star_border star_border star_border star_border
18.03.2017 - Version 6.3.5 - by [F4L]KillerFish and Adi007
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
06.02.2017 - Version 6.3.4b - by [F4L]KillerFish and Adi007
4.1    star_border star_border star_border star_border star_border
01.02.2017 - Version 6.3.4 - by [F4L]KillerFish and Adi007
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
16.12.2016 - Version 6.3.3b - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
01.12.2016 - Version 6.3.3 - by Adi007 and [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
24.10.2016 - Version 6.3.2b - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.08.2016 - Version 6.3.2 - by [F4L]KillerFish and Adi007
4    star_border star_border star_border star_border star_border
04.08.2016 - Version 6.3.1b - by Adi007
4    star_border star_border star_border star_border star_border
28.07.2016 - Version 6.3.1 - by [F4L]KillerFish and Adi007
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
09.07.2016 - Version 6.3.0 - by Adi007
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
04.07.2016 - Version 6.2.9 - by [F4L]KillerFish
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
30.06.2016 - Version 6.2.8 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
25.06.2016 - Version 6.2.7 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
16.06.2016 - Version 6.2.6b - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
01.06.2016 - Version 6.2.6 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
22.05.2016 - Version 6.2.5 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
27.04.2016 - Version 6.2.4 - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2016 - Version 6.2.3 - by [F4L]KillerFish
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
01.04.2016 - Version 6.2.2b - by [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
26.03.2016 - Version 6.2.2 - by [F4L]KillerFish
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
02.03.2016 - Version 6.2.1 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
15.02.2016 - Version 6.2.0 - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
25.01.2016 - Version 6.1.9 - by [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
16.01.2016 - Version 6.1.8 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
29.12.2015 - Version 6.1.7 - by [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
18.12.2015 - Version 6.1.6 - by [F4L]KillerFish
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
01.12.2015 - Version 6.1.5 - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
22.11.2015 - Version 6.1.4 - by [F4L]KillerFish
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
08.11.2015 - Version 6.1.3 - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
29.10.2015 - Version 6.1.2 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
20.10.2015 - Version 6.1.1 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
28.09.2015 - Version 6.1.0 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
12.09.2015 - Version 6.0.9b - by [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
31.08.2015 - Version 6.0.9 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
23.08.2015 - Version 6.0.8 - by [F4L]KillerFish
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
09.08.2015 - Version 6.0.7 - by [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
03.08.2015 - Version 6.0.6 - by [F4L]KillerFish
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
15.07.2015 - Version 6.0.5 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
05.07.2015 - Version 6.0.4 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.06.2015 - Version 6.0.3 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
22.06.2015 - Version 6.0.2 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
14.06.2015 - Version 6.0.1b - by [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
31.05.2015 - Version 6.0.1 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
13.05.2015 - Version 6.0.0 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
06.05.2015 - Version 5.8.9 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2015 - Version 5.8.8 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
05.04.2015 - Version 5.8.7 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
30.03.2015 - Version 5.8.6 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
21.03.2015 - Version 5.8.5 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
07.03.2015 - Version 5.8.4b - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
02.03.2015 - Version 5.8.4 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
16.02.2015 - Version 5.8.3 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
27.01.2015 - Version 5.8.2 - by [F4L]KillerFish
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
30.12.2014 - Version 5.8.1c - by [F4L]KillerFish
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
23.12.2014 - Version 5.8.1b - by [F4L]KillerFish
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
22.12.2014 - Version 5.8.1 - by [F4L]KillerFish
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
07.12.2014 - Version 5.8.0b - by [F4L]KillerFish
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
28.11.2014 - Version 5.8.0 - by [F4L]KillerFish
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
09.11.2014 - Version 5.7.9 - by [F4L]KillerFish
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
30.10.2014 - Version 5.7.8 - by [F4L]KillerFish
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
11.10.2014 - Version 5.7.7 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
02.10.2014 - Version 5.7.6 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
22.09.2014 - Version 5.7.5 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
14.09.2014 - Version 5.7.4a - by [F4L]KillerFish
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
14.09.2014 - Version 5.7.4 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
07.09.2014 - Version 5.7.3 - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
25.08.2014 - Version 5.7.2 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
17.08.2014 - Version 5.7.1 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
11.08.2014 - Version 5.7.0 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
04.08.2014 - Version 5.6.9 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
02.08.2014 - Version 5.6.8 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
30.07.2014 - Version 5.6.7 - by [F4L]KillerFish
3.9    star_border star_border star_border star_border star_border
18.07.2014 - Version 5.6.6 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
07.07.2014 - Version 5.6.5 - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
03.07.2014 - Version 5.6.4 - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
22.06.2014 - Version 5.6.3 - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
11.06.2014 - Version 5.6.2 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
06.06.2014 - Version 5.6.1 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
01.06.2014 - Version 5.6.0 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
26.04.2014 - Version 5.5.9 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2014 - Version 5.5.8 - by [F4L]KillerFish
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2014 - Version 5.5.7 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
13.04.2014 - Version 5.5.6 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
05.04.2014 - Version 5.5.5 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
03.04.2014 - Version 5.5.4 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
01.04.2014 - Version 5.5.3 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
30.03.2014 - Version 5.5.2 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
22.03.2014 - Version 5.5.1 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border