Updates
29.05.2018 - Version 6.5.3 - by Adi007
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border

Română

 

 • Informațiile afișate de comanda /stats au fost re-organizate.​
 • Premiile în bani pe care le primiți la final de misiuni au fost scăzute cu $5.000 pentru fiecare tip de misiune.
 • ​Locațiile de unde vă puteți lua un job prin comanda /getjob sunt acum marcate printr-o iconiță specifică.
 • ​S-a realizat trecerea la ora de vară.
 • ​Au fost aduse îmbunătățiri mai multor texturi originale ale jocului (cele care prezentau bug-uri de tipul cădere/pătrundere prin pereți).
 • Mesajele informative afișate atunci când există jucători în arene (PaintBall, GunGame, etc) vor conține și localizarea arenelor pe /gps.​
 • ​Pentru biz-urile de tip 24/7 a fost adăugat mesajul informativ cu privire la comenzile disponibile.
 • Deoarece numerele de telefoane au fost eliminate, nu se va mai mentiona numărul de telefon în momentul cumpărării unui telefon.​
 • Comenzile care generează animații (de exemplu /gro, /wank, etc), nu mai pot fi folosite pe durata war-urilor (atât cele normale, cât și cele de weekend).​
 • De acum și jucătorii AFK (sau pe sleep) vor fi recompensați cu ore jucate, însă cât timp sunt departe de tastatură, ei vor primi numai o treime din normă. Mai exact, dacă un jucător care joacă normal acumulează 60 de minute într-o oră, un jucător care este AFK (sau pe sleep) va acumula numai o treime (adica 20 de minute din cele 60).​
 • ​A fost adăugat conceptul de stoc în DealerShip, fiecare model de vehicul având propriul său stoc. Acest lucru înseamnă că se vor putea cumpăra numai atâtea vehicule câte sunt pe stoc și nu se vor mai putea achiziționa dacă stocul ajunge la 0. De asemenea, stoc-ul va fi actualizat (mărit) periodic de echipa noastră.
 • A fost adăugat conceptul de Bonusuri pe servere:
  • Bonus-urile au fost integrate în aceeași listă cu task-urile zilnice, deci pot fi vizualizate tastând comanda /tasks (sau /bonuses, /bonus).​
  • Bonus-urile vor apărea în listă de fiecare dată când o accesați, însă task-urile vor fi listate ca și până acum, numai după ce mergeți la caracterul Cătălin să le primiți.
  • ​Momentan există un număr de 5 bonus-uri:
   • Atinge nivelul 100 (pentru RPG1), nivelul 90 (pentru RPG2), nivelul 80 (pentru RPG3) sau nivelul 70 (pentru RPG4) și vei primi Cont Premium PERMANENT. Notă: Jucătorii care au îndeplinit deja acest criteriu, au primit deja bonusul.
   • Joacă 3 ore într-o zi, iar pentru cel de-al 3-lea PayDay vei primi​: Dublu Puncte de Respect.
   • Joacă 4 ore într-o zi, iar pentru cel de-al 4-lea PayDay vei primi: Dublu Puncte de Jaf, Dublu Puncte de Evadare, Dublu Clear FP, Dublu Puncte de Accept Lawyer.
   • Joacă 6 ore într-o zi, iar pentru cel de-al 6-lea PayDay vei primi:​ 10 Puncte de Misiune, 1 Accept Lawyer, 100 Droguri.
   • Joacă 10 ore într-o zi, iar pentru cel de-al 10-lea PayDay vei primi: Triplu Puncte de Respect, Triplu Clear FP, Triplu Puncte de Jaf, Triplu Puncte de Evadare, 10 Gold si 1 utilizare gratuita de /bail.​

   • ​După atingerea unui bonus, acesta este reluat de la început (de exemplu pentru primul bonus, după ce ati primit bonusul la al 3-lea PayDay într-o zi, îl veți mai primi din nou după ce treceți doi nou prin încă 3 PayDay-uri în aceeași zi).
   • ​Progresul bonus-urilor se salvează la deconectarea de pe server, însă este resetat la ora 05:00 (ora României) pentru toți jucătorii.
 • ​A fost activat Quest-ul cu ocazia Zilei Copilului ce constă în găsirea celor 150 de Pizza, câte 50 în fiecare oraș principal. La finalizarea quest-ului veți primi: $150.000, 20 Puncte de Respect, 10 Puncte de Jaf, 10 Puncte de Evadare, 2 Accept Lawyer, 20 Puncte de Misiune, 1 Car Slot, 200 Gold, un Skin Silver sau Platinum, 20 FP Clear, 200 Droguri (doar pentru gangsteri) și 20 Puncte de Accept (doar pentru polițiști).
 • ​A fost activată comanda /getgift ce poate fi folosită la locația special amenajată. Comanda poate putea fi folosită de 4 ori pe zi, iar premiile variază între 5.000$ - 25.000$, 1 - 5 Puncte de Respect, 10 - 50 Gold, 1 - 5 zile de Cont Premium sau între 5 - 10 Puncte de Misiune.
 • Quest-ul și Gift-ul se vor dezactiva automat pe 10 iunie, ora 23:59 (ora României).​​
 • ​Mai multe buguri au fost rezolvate.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

English

 

 • The information displayed by the /stats has been reorganized.​
 • The cash prizes you receive at the end of the missions were reduced by $5.000 for each mission type.
 • ​The locations where you can get a job with the /getjob command are now marked with a specific icon.
 • ​The shift to the summer time was made.
 • ​Improvements have been made to several original textures of the game (those with dropping/penetration bugs).
 • The informative messages displayed when there are players in a server arena (PaintBall, GunGame, etc.) will also contain the arenas location on /gps.​
 • ​For the 24/7 businesses, the informative message about the available commands has been added.
 • Because phone numbers have been removed, the phone number will not be mentioned when you purchase a phone.​
 • Commands that generate animations (such as /gro, /wank, etc.) can no longer be used during the wars (both normal and weekend wars).​
 • From now on, AFK (or sleep) players will be rewarded with hours played, but as long as they are away from the keyboard, they will receive only the third part of the time. In particular, if a player is playing normally and accumulates 60 minutes in one hour, a player who is AFK (or sleep) will only accrue a third (ie 20 minutes out of the 60).
 • ​The concept of stock in the DealerShip has been added, each vehicle model having its own stock. This means that the players will be able to buy as many vehicles as the stock is and will not be able to purchase if the stock reaches 0. The stock will also be regularly updated by our team.
 • Added the concept of Server Bonuses:
  • Bonuses have been integrated into the same list of daily tasks, so they can be viewed by typing the command /tasks (or /bonuses, /bonus).​
  • Bonuses will appear in the list each time you access it, but the tasks will be listed as before, only after you go to the Catalin character to get them.
  • There are currently 5 bonuses:
   • Touch Level 100 (for RPG1), Level 90 (for RPG2), Level 80 (for RPG3), or Level 70 (for RPG4), and you'll get PERMANENT Premium Account. Note: Players who have already met this criterion have already received the bonus.
   • Play for 3 hours in a day, and for the 3rd PayDay you will receive: Double Respect Points.
   • Play for 4 hours in a day, and for the 4th PayDay you will receive: Double Robbery Points, Double Escape Points, Double Clear FP, Double Lawyer Accept Points.
   • Play for 6 hours in a day, and for the 6th PayDay you will receive: 10 Mission Points, 1 Accept Lawyer, 100 Drugs.
   • Play for 10 hours in a day, and for the 10th PayDay you will receive: Triple Respect Points, Triple Clear FP, Triple Robbery Points, Triple Escape Points, 10 Gold and 1 free use of /bail command.​

   • ​Once a bonus has been reached, it is resumed from the beginning (for example, for the first bonus, after receiving the 3rd PayDay bonus, you will receive it again after you pass again through 3 PayDays in the same day).
   • ​Bonuses progress will be saved after disconnection, but it will be reset at 05:00 AM (Romania time) for all players.
 • The Quest on Child's Day was activated, which consists of finding the 150 Pizza, 50 in each main city. Upon completion of the quest you will receive: $150.000, 20 Respect Points, 10 Robbery Points, 10 Escape Points, 2 Accept Lawyers, 20 Mission Points, 1 Car Slot, 200 Gold, a Silver or Platinum Skin, 20 FP Clear, 200 Drugs (for gangsters only), and 20 Accept Points (for police members only).
 • The /getgift command that can be used at the specially arranged location has been activated. The command can be used 4 times a day, and prizes vary between $5.000- $25.000, 1-5 Respect Points, 10-50 Gold, 1-5 Premium Account days, or 5-10 Mission Points.
 • The Quest and the Gift will automatically be deactivated on June 10, 23:59 (Romania time).​​
 • ​Serveral bugs have been solved.
31.03.2018 - Version 6.5.2 - by Adi007
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
18.02.2018 - Version 6.5.1 - by Adi007 and FnZ.
2.8    star_border star_border star_border star_border star_border
03.02.2018 - Version 6.5.0b - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.01.2018 - Version 6.5.0 - by Adi007 and FnZ.
3.9    star_border star_border star_border star_border star_border
07.01.2018 - Version 6.4.9 - by Adi007 and FnZ.
3.5    star_border star_border star_border star_border star_border
24.12.2017 - Version 6.4.8 - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
13.12.2017 - Version 6.4.7 - by Adi007 and FnZ.
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
09.12.2017 - Version 6.4.6 - by Adi007 and FnZ.
4.1    star_border star_border star_border star_border star_border
30.11.2017 - Version 6.4.5b - by Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
27.11.2017 - Version 6.4.5 - by Adi007
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
17.11.2017 - Version 6.4.4 - by Adi007
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.10.2017 - Version 6.4.3 - by Adi007 and FnZ.
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
24.09.2017 - Version 6.4.2 - by Adi007 and FnZ.
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
11.09.2017 - 6.4.1 - by Adi007
3.8    star_border star_border star_border star_border star_border
25.08.2017 - Version 6.4 - by Adi007
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.06.2017 - Version 6.3.9 - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
01.06.2017 - Version 6.3.8 - by [F4L]KillerFish and Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
01.05.2017 - Version 6.3.7 - by [F4L]KillerFish and Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
09.04.2017 - Version 6.3.6 - by Adi007 and [F4L]KillerFish
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
31.03.2017 - Version 6.3.5b - by Adi007
3.3    star_border star_border star_border star_border star_border
18.03.2017 - Version 6.3.5 - by [F4L]KillerFish and Adi007
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
06.02.2017 - Version 6.3.4b - by [F4L]KillerFish and Adi007
4.1    star_border star_border star_border star_border star_border
01.02.2017 - Version 6.3.4 - by [F4L]KillerFish and Adi007
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
16.12.2016 - Version 6.3.3b - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
01.12.2016 - Version 6.3.3 - by Adi007 and [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
24.10.2016 - Version 6.3.2b - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.08.2016 - Version 6.3.2 - by [F4L]KillerFish and Adi007
4    star_border star_border star_border star_border star_border
04.08.2016 - Version 6.3.1b - by Adi007
4    star_border star_border star_border star_border star_border
28.07.2016 - Version 6.3.1 - by [F4L]KillerFish and Adi007
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
09.07.2016 - Version 6.3.0 - by Adi007
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
04.07.2016 - Version 6.2.9 - by [F4L]KillerFish
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
30.06.2016 - Version 6.2.8 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
25.06.2016 - Version 6.2.7 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
16.06.2016 - Version 6.2.6b - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
01.06.2016 - Version 6.2.6 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
22.05.2016 - Version 6.2.5 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
27.04.2016 - Version 6.2.4 - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2016 - Version 6.2.3 - by [F4L]KillerFish
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
01.04.2016 - Version 6.2.2b - by [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
26.03.2016 - Version 6.2.2 - by [F4L]KillerFish
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
02.03.2016 - Version 6.2.1 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
15.02.2016 - Version 6.2.0 - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
25.01.2016 - Version 6.1.9 - by [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
16.01.2016 - Version 6.1.8 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
29.12.2015 - Version 6.1.7 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
18.12.2015 - Version 6.1.6 - by [F4L]KillerFish
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
01.12.2015 - Version 6.1.5 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
22.11.2015 - Version 6.1.4 - by [F4L]KillerFish
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
08.11.2015 - Version 6.1.3 - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
29.10.2015 - Version 6.1.2 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
20.10.2015 - Version 6.1.1 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
28.09.2015 - Version 6.1.0 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
12.09.2015 - Version 6.0.9b - by [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
31.08.2015 - Version 6.0.9 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
23.08.2015 - Version 6.0.8 - by [F4L]KillerFish
3.2    star_border star_border star_border star_border star_border
09.08.2015 - Version 6.0.7 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
03.08.2015 - Version 6.0.6 - by [F4L]KillerFish
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
15.07.2015 - Version 6.0.5 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
05.07.2015 - Version 6.0.4 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.06.2015 - Version 6.0.3 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
22.06.2015 - Version 6.0.2 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
14.06.2015 - Version 6.0.1b - by [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
31.05.2015 - Version 6.0.1 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
13.05.2015 - Version 6.0.0 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
06.05.2015 - Version 5.8.9 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2015 - Version 5.8.8 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
05.04.2015 - Version 5.8.7 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
30.03.2015 - Version 5.8.6 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
21.03.2015 - Version 5.8.5 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
07.03.2015 - Version 5.8.4b - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
02.03.2015 - Version 5.8.4 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
16.02.2015 - Version 5.8.3 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
27.01.2015 - Version 5.8.2 - by [F4L]KillerFish
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
30.12.2014 - Version 5.8.1c - by [F4L]KillerFish
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
23.12.2014 - Version 5.8.1b - by [F4L]KillerFish
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
22.12.2014 - Version 5.8.1 - by [F4L]KillerFish
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
07.12.2014 - Version 5.8.0b - by [F4L]KillerFish
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
28.11.2014 - Version 5.8.0 - by [F4L]KillerFish
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
09.11.2014 - Version 5.7.9 - by [F4L]KillerFish
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
30.10.2014 - Version 5.7.8 - by [F4L]KillerFish
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
11.10.2014 - Version 5.7.7 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
02.10.2014 - Version 5.7.6 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
22.09.2014 - Version 5.7.5 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
14.09.2014 - Version 5.7.4a - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
14.09.2014 - Version 5.7.4 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
07.09.2014 - Version 5.7.3 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
25.08.2014 - Version 5.7.2 - by [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
17.08.2014 - Version 5.7.1 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
11.08.2014 - Version 5.7.0 - by [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
04.08.2014 - Version 5.6.9 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
02.08.2014 - Version 5.6.8 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
30.07.2014 - Version 5.6.7 - by [F4L]KillerFish
3.8    star_border star_border star_border star_border star_border
18.07.2014 - Version 5.6.6 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
07.07.2014 - Version 5.6.5 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
03.07.2014 - Version 5.6.4 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
22.06.2014 - Version 5.6.3 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
11.06.2014 - Version 5.6.2 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
06.06.2014 - Version 5.6.1 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
01.06.2014 - Version 5.6.0 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
26.04.2014 - Version 5.5.9 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2014 - Version 5.5.8 - by [F4L]KillerFish
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2014 - Version 5.5.7 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
13.04.2014 - Version 5.5.6 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
05.04.2014 - Version 5.5.5 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
03.04.2014 - Version 5.5.4 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
01.04.2014 - Version 5.5.3 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
30.03.2014 - Version 5.5.2 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
22.03.2014 - Version 5.5.1 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
22.02.2014 - Version 5.5.0 - by Mastertrap21
3.6    star_border star_border star_border star_border star_border
22.02.2014 - Version 5.4.9 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
20.02.2014 - Version 5.4.8 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
16.02.2014 - Version 5.4.7 - by Mastertrap21
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
29.01.2014 - Version 5.4.6 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.01.2014 - Version 5.4.5 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
01.12.2013 - Version 5.4.4 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
13.11.2013 - Version 5.4.3 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
11.11.2013 - Version 5.4.2 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
10.11.2013 - Version 5.4.1 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
03.11.2013 - Version 5.4.0 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
12.10.2013 - Version 5.3.9 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
11.10.2013 - Version 5.3.8 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
10.10.2013 - Version 5.3.7 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
16.09.2013 - Version 5.3.6 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
10.07.2013 - Version 5.3.4 - by Mastertrap21
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
03.07.2013 - Version 5.3.2 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
08.05.2013 - Version 5.3 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
01.04.2013 - Version 5.2 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
16.02.2013 - Version 5.3.5 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
11.02.2013 - Version 5.1.5 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
16.01.2013 - Version 5.1.0 - by Mastertrap21
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
25.10.2012 - Version 4.1.220 - by Mastertrap21
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
01.09.2012 - Version 4.1.219 - by Mastertrap21
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
27.07.2012 - Version 4.1.218b - by Mastertrap21
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
20.07.2012 - Version 4.1.218 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border