Updates
18.02.2018 - Version 6.5.1 - by Adi007 and FnZ.
2.7    star_border star_border star_border star_border star_border

Română

 

Contribuții Adi007:

 

 • Jucătorii nu mai pot folosi comanda /sleep dacă se află prea aproape de intrarea într-un apartament.
 • Ora server-ului are acum un alt format, ea va afișa ora, minutul și secunda.
 • Butoanele de la PIN au fost puțin revizuite deoarece PIN-ul raspundea uneori mai greu la apăsarea numerelor. De asemenea, se evidențiaza prin alta culoare cifra pe care aveți cursorul plasat.
 • Pe /shop a fost adăugat un nou produs denumit "Premium Account Trial". Achiziționarea acestui produs are ca scop testarea funcțiilor premium, este gratuită și se poate realiza o singură dată per cont. Prin achiziționare veți primi 7 zile de cont premium.
 • De acum comanda /stopevent va avea drept parametru numele sau ID-ul jucătorului care a câștigat evenimentul (de exemplu "/stopevent Adi007"). Dacă nimeni nu a câștigat evenimentul, se va tasta "/stopevent no winner".
 • HQ-ul facțiunii LVPD de pe RPG3 a fost modificat cu unul custom, ales de conducerea facțiunii.
 • Proprietarii biz-urilor nu vor mai plati în schimbul serviciilor propriilor biz-uri (de exemplu nu vor mai plati taxa de intrare, nu vor mai plati alte taxe percepute de biz-ul propriu).
 • Comanda /ec se va putea folosi de acum și pentru a vorbi cu membrii unui grup de evadare. Chatul va putea fi folosit începând cu momentul în care grupul de evadare din închisoare este creat.
 • De acum, jucatorii vor putea transfera prin comanda /pay până la $10.000.
 • În cazul armei Rifle, comenzile /creategun și /sellgun vor oferi de acum 50 de gloanțe (în loc de 20).
 • Suspecții cu wanted omorâți de polițiști vor avea de acum afișat în mesaj și ultima crimă comisă.
 • Comenzile /call și /sms nu mai funcționează prin număr de telefon. Pentru a apela un jucător sau pentru a-i transmite un SMS, se va putea utiliza numele jucătorului sau ID-ul acestuia. De exemplu "/sms Adi007 Acesta este mesajul" sau "/call Adi007". Cu toate acestea, încă este necesar să cumpărați un telefon mobil de la 24/7 în cazul în care nu aveți unul. Numărul de telefon nu mai este afișat pe /stats și nici în /ad.
 • De acum, în momentul remorcării unui vehicul de catre un membru Tow Truck Company, se va atașa de towtruck exact vehiculul care se află cel mai aproape de cârligul towtruck-ului, fără a remorca accidental alte vehicule.
 • Comanda /rehab a fost modificată:
  • Jucătorii care nu fac parte din facțiunea Paramedics vor putea folosi comanda /rehab ca și până acum.
  • Membrii facțiunii Paramedics vor tasta comanda "/rehab me" pentru a se vindeca de dependența de droguri la spital.
  • De asemenea, membrii facțiunii Paramedics au de acum posibilitatea de a le oferi jucătorilor vindecare pentru dependența de droguri, tot prin intermediul comenzii /rehab.
  • Când primiți vindecare pentru dependență de la un paramedic, vi se va scădea 20% din dependența actuală. Comanda este de forma "/rehab Bobo 3000", care îi va scădea 20% din dependență lui Bobo pentru prețul de $3.000.
  • Prețul pe care îl pot stabili paramedicii este cuprins între $1-$3.000. Dacă un paramedic îi oferă vindecare altui paramedic, nu se vor percepe taxe pentru paramedicul vindecat.
 • Cooldown-ul comenzii /creategun a fost scăzut de la 60 la 30 de secunde.
 • Comanda /getgift va afișa de acum timpul rămas de așteptat cu exactitate până ce veți putea lua următorul cadou.
 • Limita de jucători din lista de prieteni a fost crescută. Acum jucătorii cu cont premium vor putea avea până la 60 de prieteni, iar cei fără cont premium până la 40 de prieteni.
 • A fost adăugată o hartă nouă la Paintball, denumită "LV Desert".

 

Contribuții FnZ.:

 

 • Au fost introduse pe serverele RPG trei afaceri de tip Sex Shop, acestea fiind amplasate în fiecare oraș (LS / LV / SF).
 • Pentru a putea cumpăra un produs din Sex Shop va trebui ca jucătorul să meargă în pickup și să apese tasta „Y”.
 • În momentul când jucătorul apasă tasta „Y” acestuia i se va deschide o interfață prin care își va putea cumpăra următoarele lucruri:
  • Flowers, ce au prețul de 50$
  • White Dildo, ce are prețul de 100$
  • Purple Dildo, ce are prețul de 150$
  • Short Vibrator, ce are prețul de 100$
  • Long Vibrator, ce are prețul de 150$
 • Atenție! Nu puteți avea două obiecte simultan din Sex Shop, deoarece acestea sunt oferite sub formă de arme ce ocupă același slot. Bug al SA:MP-ului / San Andreas. (Un exemplu: AK-47 și M4).
 • De asemenea, au fost implementate pe server trei afaceri de unde jucătorii își pot cumpăra arme albe. Acestea au fost amplasate în cele 3 orașe (LS / LV / SF).
 • Pentru a putea cumpăra un produs din White Weapon Store va trebui ca jucătorul să meargă în pickup și să apese tasta „Y”.
 • În momentul când jucătorul apasă tasta „Y” acestuia i se va deschide o interfață prin care își va putea cumpăra următoarele lucruri:
  • Katana, ce are prețul de 1,000$
  • Golf Club, ce are prețul de 250$
  • Baseball Bat, ce are prețul de 250$
  • Shovel, ce are prețul de 500$
  • Pool Cue, ce are prețul de 250$
  • Brass Knuckles, ce au prețul de 500$
 • A fost adăugată o restricție pentru cei care nu au licența de arme astfel încât să nu poată cumpăra produse din White Weapon Store.
 • Atenție! Nu puteți avea două obiecte simultan din White Weapon Store, deoarece acestea sunt oferite sub formă de arme ce ocupă același slot. Bug al SA:MP-ului / San Andreas. (Un exemplu: AK-47 și M4).

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

English

 

Adi007's contributions:

 

 • Players can no longer use /sleep if they are too close to the entrance door of an apartment.
 • Server time now has another format, it will display hour, minute, and second.
 • The PIN's buttons have been slightly revised since the PIN sometimes made it harder to press the numbers. It also highlights the number of the cursor placed in another color.
 • A new product called "Premium Account Trial" has been added to /shop. The purchase of this product is aimed at testing premium features, it is free and can be done once per account. By purchasing, you will receive 7 days of premium account.
 • From now on, the /stopevent command will have the name or ID of the player who won the event as a parameter (for example "/stopevent Adi007"). If no one has won the event, type "/stopevent no winner".
 • The HQ of the LVPD faction on RPG3 was modified with a custom one, chosen by faction leadership.
 • Biz owners will no longer pay for their own biz services (for example, they will not pay the entrance fee, they will not pay any fees charged by their own biz).
 • The /ec command will be used now to speak with members of an escape group too. The chat can be used from the moment the prison escape group is created.
 • From now on, players will be able to transfer using /pay up to $10.000.
 • In the case of the Rifle, the /creategun and /sellgun commands will now provide 50 bullets (instead of 20).
 • The suspects with wanted who are killed by the cops will now receive in the message the last crime which they have committed.
 • Commands /call and /sms no longer work by phone number. To call a player or send an SMS, you can use the player's name or ID. For example, "/sms Adi007 This is the message" or "/call Adi007". However, you still need to buy a 24/7 cell phone if you do not have one. The phone number is no longer displayed on /stats or in /ad.
 • From now on when towing a vehicle by a Tow Truck Company member, the towtruck will be attached to the vehicle closest to the towtruck hook without accidentally hauling other vehicles.
 • The /rehab command was modifyed:
  • Players who are not part of the Paramedics faction will be able to use the /rehab command as before.
  • Members of the Paramedics faction will type the "/rehab me" command to cure their own drug addiction to the hospital.
  • Also, members of the Paramedics faction now have the opportunity to offer healing players for drug addiction, also through /rehab command.
  • When you get healing for addiction from a paramedic, you will get down 20% of your current dependency. The command is "/rehab Bobo 3000", which will lower 20% of Bobo's dependence for the $3.000 price.
  • The price that paramedics can set is between $1-$3.000. If a paramedic healer offers a cure to another paramedic, there will be no charges for the cured paramedic.
 • The cooldown of the /creategun command was lowered from 60 to 30 seconds.
 • The /getgift command will now display the remaining time to wait until you can get the next gift.
 • The limit of players in the Friends list has been increased. Now players with a premium account can have up to 60 friends, and those without a premium account up to 40 friends.
 • A new map was added to Paintball, called "LV Desert".

 

FnZ.'s contributions:

 

 • Three Sex Shop businesses were introduced on RPG servers, located in each city (LS / LV / SF).
 • In order to buy a product from Sex Shop you will have to go in the pickup and press the "Y" key.
 • When the player presses the "Y" key, it will open an interface for him to buy the following items:
  • Flowers, costing 50$
  • White Dildo, costing 100$
  • Purple Dildo, costing 150$
  • Short Vibrator, costing 100$
  • Long Vibrator, costing 150$
 • Be careful! You can not have two objects at the same time from the Sex Shop because they are offered as weapons that occupy the same slot. Bug of SA:MP / San Andreas. (One example: AK-47 and M4).
 • There have also been introduced three businesses on the server where players can buy white weapons. They are located in the three cities (LS / LV / SF).
 • In order to buy a product from White Weapon Store you will have to go in the pickup and press the "Y" key.
 • When the player presses the "Y" key, it will open an interface for him to buy the following items:
  • Katana, costing 1,000$
  • Golf Club, costing 250$
  • Baseball Bat, costing 250$
  • Shovel. costing 500$
  • Pool Cue, costing 250$
  • Brass Knuckles, costing 500$
 • A restriction has been added for those who do not have a valid weapon license so they can not buy products from the White Weapon Store.
 • Be careful! You can not have two objects at the same time from the White Weapon Store because they are offered as weapons that occupy the same slot. Bug of SA:MP / San Andreas. (One example: AK-47 and M4).

 

03.02.2018 - Version 6.5.0b - by Adi007
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
30.01.2018 - Version 6.5.0 - by Adi007 and FnZ.
4    star_border star_border star_border star_border star_border
07.01.2018 - Version 6.4.9 - by Adi007 and FnZ.
3.6    star_border star_border star_border star_border star_border
24.12.2017 - Version 6.4.8 - by Adi007
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
13.12.2017 - Version 6.4.7 - by Adi007 and FnZ.
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
09.12.2017 - Version 6.4.6 - by Adi007 and FnZ.
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
30.11.2017 - Version 6.4.5b - by Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
27.11.2017 - Version 6.4.5 - by Adi007
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
17.11.2017 - Version 6.4.4 - by Adi007
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.10.2017 - Version 6.4.3 - by Adi007 and FnZ.
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
24.09.2017 - Version 6.4.2 - by Adi007 and FnZ.
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
11.09.2017 - 6.4.1 - by Adi007
3.8    star_border star_border star_border star_border star_border
25.08.2017 - Version 6.4 - by Adi007
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.06.2017 - Version 6.3.9 - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
01.06.2017 - Version 6.3.8 - by [F4L]KillerFish and Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
01.05.2017 - Version 6.3.7 - by [F4L]KillerFish and Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
09.04.2017 - Version 6.3.6 - by Adi007 and [F4L]KillerFish
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
31.03.2017 - Version 6.3.5b - by Adi007
3.3    star_border star_border star_border star_border star_border
18.03.2017 - Version 6.3.5 - by [F4L]KillerFish and Adi007
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
06.02.2017 - Version 6.3.4b - by [F4L]KillerFish and Adi007
4.1    star_border star_border star_border star_border star_border
01.02.2017 - Version 6.3.4 - by [F4L]KillerFish and Adi007
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
16.12.2016 - Version 6.3.3b - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
01.12.2016 - Version 6.3.3 - by Adi007 and [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
24.10.2016 - Version 6.3.2b - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.08.2016 - Version 6.3.2 - by [F4L]KillerFish and Adi007
4    star_border star_border star_border star_border star_border
04.08.2016 - Version 6.3.1b - by Adi007
4    star_border star_border star_border star_border star_border
28.07.2016 - Version 6.3.1 - by [F4L]KillerFish and Adi007
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
09.07.2016 - Version 6.3.0 - by Adi007
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
04.07.2016 - Version 6.2.9 - by [F4L]KillerFish
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
30.06.2016 - Version 6.2.8 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
25.06.2016 - Version 6.2.7 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
16.06.2016 - Version 6.2.6b - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
01.06.2016 - Version 6.2.6 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
22.05.2016 - Version 6.2.5 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
27.04.2016 - Version 6.2.4 - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2016 - Version 6.2.3 - by [F4L]KillerFish
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
01.04.2016 - Version 6.2.2b - by [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
26.03.2016 - Version 6.2.2 - by [F4L]KillerFish
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
02.03.2016 - Version 6.2.1 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
15.02.2016 - Version 6.2.0 - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
25.01.2016 - Version 6.1.9 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
16.01.2016 - Version 6.1.8 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
29.12.2015 - Version 6.1.7 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
18.12.2015 - Version 6.1.6 - by [F4L]KillerFish
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
01.12.2015 - Version 6.1.5 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
22.11.2015 - Version 6.1.4 - by [F4L]KillerFish
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
08.11.2015 - Version 6.1.3 - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
29.10.2015 - Version 6.1.2 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
20.10.2015 - Version 6.1.1 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
28.09.2015 - Version 6.1.0 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
12.09.2015 - Version 6.0.9b - by [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
31.08.2015 - Version 6.0.9 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
23.08.2015 - Version 6.0.8 - by [F4L]KillerFish
3.2    star_border star_border star_border star_border star_border
09.08.2015 - Version 6.0.7 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
03.08.2015 - Version 6.0.6 - by [F4L]KillerFish
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
15.07.2015 - Version 6.0.5 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
05.07.2015 - Version 6.0.4 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.06.2015 - Version 6.0.3 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
22.06.2015 - Version 6.0.2 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
14.06.2015 - Version 6.0.1b - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
31.05.2015 - Version 6.0.1 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
13.05.2015 - Version 6.0.0 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
06.05.2015 - Version 5.8.9 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2015 - Version 5.8.8 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
05.04.2015 - Version 5.8.7 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
30.03.2015 - Version 5.8.6 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
21.03.2015 - Version 5.8.5 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
07.03.2015 - Version 5.8.4b - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
02.03.2015 - Version 5.8.4 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
16.02.2015 - Version 5.8.3 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
27.01.2015 - Version 5.8.2 - by [F4L]KillerFish
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
30.12.2014 - Version 5.8.1c - by [F4L]KillerFish
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
23.12.2014 - Version 5.8.1b - by [F4L]KillerFish
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
22.12.2014 - Version 5.8.1 - by [F4L]KillerFish
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
07.12.2014 - Version 5.8.0b - by [F4L]KillerFish
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
28.11.2014 - Version 5.8.0 - by [F4L]KillerFish
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
09.11.2014 - Version 5.7.9 - by [F4L]KillerFish
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
30.10.2014 - Version 5.7.8 - by [F4L]KillerFish
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
11.10.2014 - Version 5.7.7 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
02.10.2014 - Version 5.7.6 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
22.09.2014 - Version 5.7.5 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
14.09.2014 - Version 5.7.4a - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
14.09.2014 - Version 5.7.4 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
07.09.2014 - Version 5.7.3 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
25.08.2014 - Version 5.7.2 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
17.08.2014 - Version 5.7.1 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
11.08.2014 - Version 5.7.0 - by [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
04.08.2014 - Version 5.6.9 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
02.08.2014 - Version 5.6.8 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
30.07.2014 - Version 5.6.7 - by [F4L]KillerFish
3.8    star_border star_border star_border star_border star_border
18.07.2014 - Version 5.6.6 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
07.07.2014 - Version 5.6.5 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
03.07.2014 - Version 5.6.4 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
22.06.2014 - Version 5.6.3 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
11.06.2014 - Version 5.6.2 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
06.06.2014 - Version 5.6.1 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
01.06.2014 - Version 5.6.0 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
26.04.2014 - Version 5.5.9 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2014 - Version 5.5.8 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2014 - Version 5.5.7 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
13.04.2014 - Version 5.5.6 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
05.04.2014 - Version 5.5.5 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
03.04.2014 - Version 5.5.4 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
01.04.2014 - Version 5.5.3 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
30.03.2014 - Version 5.5.2 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
22.03.2014 - Version 5.5.1 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
22.02.2014 - Version 5.5.0 - by Mastertrap21
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
22.02.2014 - Version 5.4.9 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
20.02.2014 - Version 5.4.8 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
16.02.2014 - Version 5.4.7 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
29.01.2014 - Version 5.4.6 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.01.2014 - Version 5.4.5 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
01.12.2013 - Version 5.4.4 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
13.11.2013 - Version 5.4.3 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
11.11.2013 - Version 5.4.2 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
10.11.2013 - Version 5.4.1 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
03.11.2013 - Version 5.4.0 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
12.10.2013 - Version 5.3.9 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
11.10.2013 - Version 5.3.8 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
10.10.2013 - Version 5.3.7 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
16.09.2013 - Version 5.3.6 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
10.07.2013 - Version 5.3.4 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
03.07.2013 - Version 5.3.2 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
08.05.2013 - Version 5.3 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
01.04.2013 - Version 5.2 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
16.02.2013 - Version 5.3.5 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
11.02.2013 - Version 5.1.5 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
16.01.2013 - Version 5.1.0 - by Mastertrap21
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
25.10.2012 - Version 4.1.220 - by Mastertrap21
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
01.09.2012 - Version 4.1.219 - by Mastertrap21
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
27.07.2012 - Version 4.1.218b - by Mastertrap21
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
20.07.2012 - Version 4.1.218 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
16.07.2012 - Version 4.1.217 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
28.06.2012 - Version 4.1.216 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
14.06.2012 - Version 4.1.215 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border