Happy Valentine's Day to all! Mai multe detalii aici

Updates
09.01.2020 - Version 6.9.2 - by Adi007
2.8    star_border star_border star_border star_border star_border

Română

 

 • Anumite interioare pentru HQ-urile unor facțiuni au fost modificate la cerere.
 • Câteva greșeli de scriere au fost corectate.
 • Capacitățile maxime de droguri și materiale a seifelor facțiunilor și clanurilor au fost modificate la maxim 100.000 de droguri și maxim 100.000.000 de materiale.
 • Amenzile în facțiune nu pot fi mai mari de $9.999.999.
 • Comanda /backup funcționează și fără a mai folosi comanda /cbackup înainte.
 • Membrii din departamentele de Poliție nu mai pot pescui fără licență de pescuit.
 • Câteva optimizări la nivel de bază de date.
 • Prețul eliminării de pe blacklist-ul facțiunilor a fost mărit la $30.000 x numărul de avertismente.
 • S-a adăugat posibilitatea de a spawna un vehicul aflat în garajul casei, la ultimul loc cunoscut.
 • Valabil numai pentru RPG1: În timpul warurilor, gangsterii pot folosi 1 singur vehicul în waruri. Prin urmare, dacă momentan aveți mai mult de un vehicul activat pentru utilizarea în timpul warurilor, numai unul dintre acestea (aleatoriu) se va utiliza.
 • A fost introdus un sistem mai intuitiv pentru testarea jucătorilor ce urmează să intre în facțiuni (testare teoretica prin întrebări cu privire la regulamente de exemplu):
  • Liderul fiecărei facțiuni va avea pe /members o nouă opțiune prin care va putea adăuga Teste de tip întrebare-răspuns.
  • Momentan, fiecare facțiune poate adăuga maxim 2 teste (cu întrebări diferite, pentru cazuri diferite de exemplu) și fiecare test va avea exact 15 întrebări.
  • Progresul creării testului se salvează în timp real în momentul în care se adaugă întrebare cu întrebare, deci nu trebuie create toate întrebările deodată neapărat.
  • Editarea întrebărilor și a răspunsurilor se realizează folosind o interfață grafică nouă și dialoguri (click pe întrebare/răspuns pentru a le edita).
  • Fiecare întrebare din test are 2 variante de limbi, română și engleză. Pentru a edita fiecare limbă, liderul va folosi /language, își va schimba limba jocului și astfel serverul va ști ce limbă se editează în acel moment. De exemplu se va adăuga întrebarea în limba română, după care se va folosi /language, se va seta jocul pe limba engleză și se vor adăuga traducerile întrebării/răspunsului.
  • Un test se consideră complet atunci când au fost adăugate toate întrebările și răspunsurile (pentru ambele limbi RO/EN).
  • Pentru ștergerea unei întrebări (se va șterge întrebarea și răspunsul pentru ambele limbi), se folosește butonul X din dreptul întrebării.
  • Numai membrii facțiunii care sunt și testeri pot vizualiza testele create de către lider (dar nu le pot edita).
  • În momentul în care se folosește comanda /factiontest și se selectează un jucător ce urmează se fie testat, testerul va fi întrebat dacă dorește ca pe lângă testul de bază, să înceapă și un test cu întrebării dintre cele adăugate de lider, sau dorește numai să înceapă testul de bază (cum era și până acum). În cazul în care se dorește utilizarea unui test cu întrebări, testerul trebuie să fie la o distanță apropiată de jucător. De asemenea, se vor putea utiliza numai testele care au fost în totalitate completate de către lider.
  • La începerea testului, ambii jucători (testerul și jucătorul testat) vor avea o interfață grafică. Testerul va putea vizualiza în interfață răspunsul întrebării pe care liderul l-a adăugat. De asemenea, răspunsul se va actualiza în momentul în care jucătorul trimite răspusul către tester. Jucătorul testat poate edita de mai multe ori răspunsul daca este indecis, însă nu mai poate fi editat din momentul apăsării butonului SEND ANSWER.
  • Testerul va avea pe ecran afișate 3 iconițe în momentul în care jucătorul testat își trimite răspunsul spre evaluare:
   • Iconița sub formă de bifă marchează răspunsul ca fiind corect (+0/3 răspunsuri greșite).
   • Iconița sub formă de X marchează răspunsul ca fiind greșit în totalitate (+1/3 răspunsuri greșite).
   • Iconița sub formă de ! marchează răspunsul ca fiind pe jumătate greșit (+0.5/3 răspunsuri greșite).
  • Testerul poate încheia oricând dorește testul cu întrebări.
  • La finalizarea testului se va afișa pe chat rezultatul x/3 greșeli.
  • Sistemul nu ia nicio măsură în cazul în care jucătorul a răspuns de prea multe ori greșit, este alegerea testerului când finalizează testul.
  • Câteva imagini pentru a înțelege mai bine: https://imgur.com/a/ijevCAe

 


 

English

 

 • Certain interiors for faction HQs have been modified upon request.
 • Some typos were corrected.
 • The maximum drug and material capacities of the factions and clans vaults have been modified to a maximum of 100,000 drugs and a maximum of 100,000,000 materials.
 • Faction fines may not exceed $9,999,999.
 • The /backup command also works without using the /cbackup command before.
 • Police department members can no longer fish without a fishing license.
 • A few database level optimizations.
 • The price on removal from the factions blacklist was increased to $30,000 x number of warnings.
 • Added the possibility of spawning a vehicle which is in the garage of the house, at the last known place.
 • Valid for RPG1 only: During wars, gangsters can use only one vehicle in war. Therefore, if you currently have more than one vehicle activated for use during wars, only one (random) vehicle will be used.
 • A more intuitive system has been introduced for testing players who are about to enter factions (theoretical testing through questions about regulations for example):
  • The leader of each faction will have on /members a new option to add Question-Answer Tests.
  • Currently, each faction can add up to 2 tests (with different questions, for different cases for example) and each test will have exactly 15 questions.
  • The progress of the test creation is saved in real time when question by question is added, so you do not have to create all the questions at once.
  • Editing questions and answers is done using a new graphical interface and dialogs (click on the question / answer to edit them).
  • Each question in the test has 2 variants of languages, Romanian and English. To edit each language, the leader will use /language, change the language of the game and so the server will know which language is being edited at that time. For example, the question will be added in Romanian, after which it will be used /language, the game will be set in English and translations of the question / answer will be added.
  • A test is considered complete when all questions and answers have been added (for both RO / EN languages).
  • To delete a question (the question and answer will be deleted for both languages), use the X button next to the question.
  • Only members of the faction who are also testers can view the tests created by the leader (but cannot edit them).
  • When using the /factiontest command and selecting a player to be tested, the tester will be asked whether he wants to start the test with the questions added by the leader, or only wants to the basic test to begin (as it was until now). If it is desired to use a test with questions, the tester must be at a distance close to the player. Also, only tests that have been completely added by the leader can be used.
  • At the start of the test, both players (the tester and the tested player) will have a graphical interface. The tester will be able to see in the interface the answer of the question that the leader added. Also, the answer will be updated when the player sends the answer to the tester. The tested player can edit the answer several times if it is undecided, but it can no longer be edited when the SEND ANSWER button is pressed.
  • The tester will have 3 icons displayed on the screen when the tested player sends his answer for evaluation:
   • The check mark icon marks the answer as correct (+0/3 wrong answers).
   • The X-shaped icon marks the answer as completely wrong (+1/3 wrong answers).
   • The icon in the form of a ! marks the answer as half wrong (+0.5/3 wrong answers).
  • The tester can cancel/finish the test with questions at any time.
  • At the end of the test, the result of x / 3 wrong answers will be displayed in chat.
  • The system does not take any action if the player has answered too many times incorrectly, it is the tester's choice when finishing/closing the test.
  • Some pictures to get a better understanding: https://imgur.com/a/ijevCAe
16.12.2019 - Version 6.9.1 - by Adi007
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
10.12.2019 - Version 6.9.0 - by Adi007
3.1    star_border star_border star_border star_border star_border
30.11.2019 - Version 6.8.9 - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
22.11.2019 - Version 6.8.8 - by Adi007
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
09.11.2019 - Version 6.8.7 - by Adi007 and [F4L]KillerFish
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
24.10.2019 - Version 6.8.6 - by Adi007 and [F4L]KillerFish
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
14.10.2019 - Version 6.8.5 - by Adi007 and [F4L]KillerFish
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
03.10.2019 - Version 6.8.4 - by Adi007 and [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
27.09.2019 - Version 6.8.3 - by Adi007 and [F4L]KillerFish
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
20.09.2019 - Version 6.8.2 - by Adi007
3.5    star_border star_border star_border star_border star_border
12.09.2019 - Version 6.8.1 - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.08.2019 - Version 6.8.0 - by Adi007
4.8    star_border star_border star_border star_border star_border
27.08.2019 - Version 6.7.9 - by [F4L]KillerFish
3.5    star_border star_border star_border star_border star_border
24.08.2019 - Version 6.7.8 - by Adi007
4.8    star_border star_border star_border star_border star_border
20.08.2019 - Version 6.7.7 - by Adi007
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
30.06.2019 - Version 6.7.6 - by Adi007
3.6    star_border star_border star_border star_border star_border
19.06.2019 - Version 6.7.5b - by Adi007
2.5    star_border star_border star_border star_border star_border
29.05.2019 - Version 6.7.5 - by Adi007
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
22.05.2019 - Version 6.7.4 - by Adi007
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
09.05.2019 - Version 6.7.3 - by Adi007
3.2    star_border star_border star_border star_border star_border
30.04.2019 - Version 6.7.2 - by Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
22.04.2019 - Version 6.7.1 - by Adi007
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
10.04.2019 - Version 6.7.0b - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
08.04.2019 - Version 6.7.0 - by Adi007
2.8    star_border star_border star_border star_border star_border
27.03.2019 - Version 6.6.9 - by Adi007
3.2    star_border star_border star_border star_border star_border
27.02.2019 - Version 6.6.8 - by Adi007
3.8    star_border star_border star_border star_border star_border
20.02.2019 - Version 6.6.7 - by Adi007
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
11.02.2019 - Version 6.6.6 - by Adi007
2.5    star_border star_border star_border star_border star_border
01.02.2019 - Version 6.6.5 - by Adi007
4.1    star_border star_border star_border star_border star_border
22.01.2019 - Version 6.6.4 / 23.01.2019 - Version 6.6.4b / 24.01.2019 - Version 6.6.4c - by Adi007
4.8    star_border star_border star_border star_border star_border
11.01.2019 - Version 6.6.3 - by Adi007
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
07.01.2019 - Version 6.6.2c - by Adi007
2.3    star_border star_border star_border star_border star_border
30.11.2018 - Version 6.6.1 & 6.6.2 - by Adi007
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
19.11.2018 - Version 6.6.0 - by Adi007
3.5    star_border star_border star_border star_border star_border
26.10.2018 - Version 6.5.9b & 6.5.9c - by Adi007
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.09.2018 - Version 6.5.9 - by Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
16.09.2018 - Version 6.5.8b - by Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
09.09.2018 - Version 6.5.8 - by Adi007 and [F4L]KillerFish
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
01.09.2018 - Version 6.5.7 - 10 Years Together! - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
13.08.2018 - Version 6.5.6 - by Adi007 and FnZ.
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
01.08.2018 - Version 6.5.5 - by Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
20.07.2018 - Version 6.5.4 - by Adi007 and FnZ.
3.8    star_border star_border star_border star_border star_border
29.05.2018 - Version 6.5.3 - by Adi007
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
31.03.2018 - Version 6.5.2 - by Adi007
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
18.02.2018 - Version 6.5.1 - by Adi007 and FnZ.
2.8    star_border star_border star_border star_border star_border
03.02.2018 - Version 6.5.0b - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.01.2018 - Version 6.5.0 - by Adi007 and FnZ.
3.9    star_border star_border star_border star_border star_border
07.01.2018 - Version 6.4.9 - by Adi007 and FnZ.
3.5    star_border star_border star_border star_border star_border
24.12.2017 - Version 6.4.8 - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
13.12.2017 - Version 6.4.7 - by Adi007 and FnZ.
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
09.12.2017 - Version 6.4.6 - by Adi007 and FnZ.
4.1    star_border star_border star_border star_border star_border
30.11.2017 - Version 6.4.5b - by Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
27.11.2017 - Version 6.4.5 - by Adi007
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
17.11.2017 - Version 6.4.4 - by Adi007
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.10.2017 - Version 6.4.3 - by Adi007 and FnZ.
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
24.09.2017 - Version 6.4.2 - by Adi007 and FnZ.
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
11.09.2017 - 6.4.1 - by Adi007
3.8    star_border star_border star_border star_border star_border
25.08.2017 - Version 6.4 - by Adi007
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.06.2017 - Version 6.3.9 - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
01.06.2017 - Version 6.3.8 - by [F4L]KillerFish and Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
01.05.2017 - Version 6.3.7 - by [F4L]KillerFish and Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
09.04.2017 - Version 6.3.6 - by Adi007 and [F4L]KillerFish
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
31.03.2017 - Version 6.3.5b - by Adi007
3.3    star_border star_border star_border star_border star_border
18.03.2017 - Version 6.3.5 - by [F4L]KillerFish and Adi007
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
06.02.2017 - Version 6.3.4b - by [F4L]KillerFish and Adi007
4.1    star_border star_border star_border star_border star_border
01.02.2017 - Version 6.3.4 - by [F4L]KillerFish and Adi007
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
16.12.2016 - Version 6.3.3b - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
01.12.2016 - Version 6.3.3 - by Adi007 and [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
24.10.2016 - Version 6.3.2b - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.08.2016 - Version 6.3.2 - by [F4L]KillerFish and Adi007
4    star_border star_border star_border star_border star_border
04.08.2016 - Version 6.3.1b - by Adi007
4    star_border star_border star_border star_border star_border
28.07.2016 - Version 6.3.1 - by [F4L]KillerFish and Adi007
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
09.07.2016 - Version 6.3.0 - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
04.07.2016 - Version 6.2.9 - by [F4L]KillerFish
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.06.2016 - Version 6.2.8 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
25.06.2016 - Version 6.2.7 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
16.06.2016 - Version 6.2.6b - by [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
01.06.2016 - Version 6.2.6 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
22.05.2016 - Version 6.2.5 - by [F4L]KillerFish
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
27.04.2016 - Version 6.2.4 - by [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2016 - Version 6.2.3 - by [F4L]KillerFish
3.9    star_border star_border star_border star_border star_border
01.04.2016 - Version 6.2.2b - by [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
26.03.2016 - Version 6.2.2 - by [F4L]KillerFish
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
02.03.2016 - Version 6.2.1 - by [F4L]KillerFish
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
15.02.2016 - Version 6.2.0 - by [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
25.01.2016 - Version 6.1.9 - by [F4L]KillerFish
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
16.01.2016 - Version 6.1.8 - by [F4L]KillerFish
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
29.12.2015 - Version 6.1.7 - by [F4L]KillerFish
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
18.12.2015 - Version 6.1.6 - by [F4L]KillerFish
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
01.12.2015 - Version 6.1.5 - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
22.11.2015 - Version 6.1.4 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
08.11.2015 - Version 6.1.3 - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
29.10.2015 - Version 6.1.2 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
20.10.2015 - Version 6.1.1 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border